Nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę leków refundowanych, która wchodzi w życie 1 lipca.

Najważniejsze zmiany w programach lekowych to rozszerzenie programu: Leczenie raka piersi o nową, podskórną wersję Herceptyny (trastuzumab) oraz zwiększenie możliwości terapeutycznych o nowy odpowiednik trastuzumabu – Kanjinti w wersji dożylnej. Kanjinti będzie również stosowany razem z Herceptyną w programie lekowym: Leczenie zaawansowanego raka żołądka.

Zmianie uległ również opis programu lekowego: Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej  się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego. Lek Tysabri (natalizumab), będzie można stosować bez ograniczeń czasowych. Pacjenci chorzy na raka płuca będą mieli refundowany lek Nintedanib, a chorzy na WZW C – lek Epclusa.

Kolejna ważna nowość to szczepionka przeciwko grypie VaxigripTetra, która trafiła do refundacji aptecznej. Od lipca osoby w wieku powyżej 65 lat, będą ją mogły nabyć za 50-procentową odpłatnością.

 

Źródło: https://www.gov.pl/zdrowie

Od lipca nowe zarządzenie w sprawie chemioterapii

Od 1 lipca zaczyna obowiązywać nowe Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Jak podaje w uzasadnieniu NFZ, zmiany dotyczą dostosowania przepisów zarządzenia do obowiązujących obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych oraz uporządkowania struktury zarządzenia, zmiany i ujednolicenia struktury załączników do zarządzenia. Wprowadza się również przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy zweryfikują spełnienie przez świadczeniodawców warunków określonych w zarządzeniu oraz w przepisach prawa ogólnie obowiązującego. Ponadto ograniczono ilość przekazywanych informacji związanych z lekami z importu docelowego jedynie do kopii faktur.

Do ważnych zmian należy również wprowadzenie przepisów § 25. mówiącego, że:

1. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń polegających na podaniu lub wydaniu leku zawierającego substancję czynną:

 • anagrelid lub
 • kapecytabina, lub
 • bendamustyna

– wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych związanych z podaniem lub wydaniem leków zawierających ww. substancje czynne w danym dniu u danego pacjenta korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy koszt rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w ust. 1, u danego świadczeniodawcy w danym dniu u danego pacjenta jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia 1 miligrama tych substancji czynnych w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl

 

 

 

Programy lekowe – projekt zmian w zakresie ryczałtu w chorobach onkologicznych

Uwzględniając postulaty zgłaszane przez środowisko onkologów klinicznych NFZ w najnowszym projekcie proponuje, aby badania genetyczne wykonywane w ramach kwalifikacji do programu były finansowane w ramach:

 1. Świadczeń odrębnie kontraktowanych
 2. Katalogu produktów do sumowania

A nie w ramach ryczałtu diagnostycznego.

NFZ proponuje ponadto usunięciu produktów rozliczeniowych:

 • 08.08.0000005 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST),
 • 08.08.0000006 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (bewacyzumab, aflibercept),
 • 08.08.0000007 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (cetuksymab, panitumumab),
 • 08.08.0000018 – Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych,
 • 08.08.0000057 – Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika,
 • 08.08.0000059 – Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie,
 • 08.08.0000091 – Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,

W zamian dodanie produktów rozliczeniowych:

 • 08.08.0000111 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) –  nieoperacyjny -1 rok terapii,
 • 08.08.0000112 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) –  nieoperacyjny – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000113 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) –  leczenie adjuwantowe,
 • 08.08.0000114 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego,
 • 08.08.0000115 – Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000116 – Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000117 – Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000118 – Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000119 – Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000120 – Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000121 – Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000122 – Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej – 2 i kolejny rok terapii,

Ponadto Fundusz proponuje zmiany punktowe w zakresie następujących ryczałtów:

 • 08.08.0000009 – Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego,
 • 08.08.0000011 – Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca,
 • 08.08.0000013 – Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (trabektedyna),
 • 08.08.0000014 – Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi,
 • 08.08.0000015 – Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi,
 • 08.08.0000016 – Diagnostyka w programie leczenia raka nerki,
 • 08.08.0000020 – Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej,
 • 08.08.0000055 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry,
 • 08.08.0000060 – Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki,
 • 08.08.0000061 – Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,
 • 08.08.0000065 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka żołądka,
 • 08.08.0000066 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem,
 • 08.08.0000088 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem,
 • 08.08.0000071 – Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu,
 • 08.08.0000073 – Diagnostyka w programie leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+),
 • 08.08.0000074 – Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego,
 • 08.08.0000080 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem,
 • 08.08.0000085 – Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+,
 • 08.08.0000087 – Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem,
 • 08.08.0000090 – Diagnostyka w programie leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,
 • 08.08.0000093 – Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q,
 • 08.08.0000094 – Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki,
 • 08.08.0000101 – Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

Szczepionka przeciwko grypie będzie refundowana

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na refundację szczepionki przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia, szczepionka będzie dla nich dostępna za 50-procentową odpłatnością.

Osoby w wieku 65 plus są grupą, w której występuje najwięcej ciężkich powikłań pogrypowych, w tym zgonów. Niestety w Polsce poziom wyszczepialności w tej grupie w sezonie 2016 – 2017 wyniósł 13,4%. Dla porównania  w Wielkiej Brytanii, gdzie szczepi się blisko 71% seniorów, szczepionka przeciwko grypie dla tej grupy jest ujęta w programie szczepień ochronnych.

 

 

Rada Przejrzystości zaopiniuje leki Xeljanz i Simponi

Rada Przejrzystości na posiedzeniu w dniu 11.06.2018 r. oceni m.in. leki: XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym ( ICD-10 M 05, M 06, M 08) oraz SIMPONI (golimumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie golimumabem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”.

 

Rada zajmie się również oceną zasadności zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych B.31. i B.68. dotyczących LECZENIA TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) oraz lekiem MODIGRAF (tacrolimusum)  sprowadzanym w ramach importu docelowego. W porządku obrad ponadto znajdują się programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Źródło: http://www.aotm.gov.pl