„Niecovidowe” efekty COVID-19 w onkologii: rak piersi

Nadszedł czas na onkologię – przedstawiamy Państwu informacje dot. hospitalizacji rozliczonych przez wybrane JGP dot. chirurgii raka piersi:

 • J01 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją *
 • J02 Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi *
 • J03F Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż. *
 • J03E Duże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż. *
 • J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi *

Zgodnie z raportem AOTMiT z 16 marca 2020 r, dokonano podziału dotychczasowych grup J01 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją oraz J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi, w zależności od zastosowanej podczas zabiegu metody – proteza/ekspander vs tkanka własna. W wyniku ww. zmian utworzono grupy:

 • J01G Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem tkanki własnej
 • J01H Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem protezy/ ekspandera
 • J04G Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem tkanki własnej
 • J04H Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem protezy/ekspandera

Nowe grupy są raportowane dopiero od lipca 2020, dlatego też w ramiach niniejszej analizy podajemy wyniki zsumowane dla J01G i J01H jako J01, a dla J04G i J04H jako J04. W zestawieniach zbiorczych także dla grupy J03 pokazano dane zbiorcze – J03F + J03E.

Dodatkowo na początku grudnia NFZ opublikował dane z sierpnia 2020, więc i ten miesiąc obejmuje nasze zestawienie.

CHIRURGIA RAKA PIERSI (J01-J04): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VIII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów J01-J04, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do sierpnia 2020).

W kwietniu 2020 delikatnie spadła liczba i wartość hospitalizacji. W maju wartości utrzymały się na podobnym poziomie, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły niższe wartości, tj. rozliczono 1 637 hospitalizacji o wartości 12 785 484 PLN. W lipcu 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać – rozliczono 1 727 hospitalizacji o wartości 13 649 228 PLN. Po poprawie w lipcu 2020, w sierpniu ponownie odnotowano spadek liczby i wartości hospitalizacji do najniższej wartości w analizowanym okresie, tj. 1 545 hospitalizacji o wartości 12 117 386 PLN.

Zestawienie liczby hospitalizacji odrębnie dla kodów J01, J02, J04 oraz J03 (E+F) w badanym okresie przedstawia poniższy wykres.

Analizując liczbę hospitalizacji odrębnie dla kodów J01, J02, J04 oraz J03 (E+F) widać, spadek od kwietnia 2020 w liczbie hospitalizacji dla J02 (z dalszą tendencją spadkową) oraz stosunkowo duży spadek dla kodu J04 w kwietniu, ale liczba hospitalizacji dla tego kodu od maja zaczęła wzrastać. Najbardziej „odporna na COVID” wydaje się być grupa J01 (radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją) gdzie nie odnotowano spadków.

Przeanalizowaliśmy również odrębnie liczbę hospitalizacji dla kodów J03E i J03F. Szczegóły poniżej.

Interesujące jest to, że liczba hospitalizacji dot. zabiegów w obrębie piersi u osób powyżej 65 roku (J03E) spadła stosunkowo niewiele. Przyglądając się liczbie hospitalizacji dot. dużych zabiegów w obrębie piersi u osób młodszych (J03F) widzimy znaczący spadek liczby hospitalizacji i pomimo tendencji wzrostowej od maja 2020, nadal liczba hospitalizacji jest tu na niskim poziomie.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VIII 2019 VS I-VIII 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów od J01 do J04, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

Co ciekawe, w porównaniu do wcześniejszych analiz z cyklu „Niecovidowe” efekty COVID-19, nie dla wszystkich analizowanych grup JGP liczba hospitalizacji się zmniejszyła. Porównując analogiczne okresy, w przypadku kodów J01 oraz J03E liczba hospitalizacji wzrosła: dla J01 o 12% (1 332 w 2019 r. vs 1 495 w 2020 r.) a dla J03E o 1% (826 w 2019 r. vs. 837 w 2020 r.). Dla pozostałych kodów liczba hospitalizacji spadła w 2020 roku: o 15% dla J02, o 40% dla J03F oraz o 24% dla J04.

 

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

„Niecovidowe” efekty COVID-19: Endoprotezoplastyka biodra – hospitalizacje

Tym razem skupimy się na hospitalizacjach rozliczonych przez wybrane grupy JGP dot. endoprotezoplastyki biodra:

 • H13 – Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra,
 • H14 – Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,

ENDOPROTEZOPLASTYKA BIODRA (H13+H14): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów H13 i H14, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 925 hospitalizacji (z czego 626 rozliczono dla kodu H13 a 299 dla H14). W kwietniu 2020 sumaryczna wartość hospitalizacji dla kodów H13 i H14 wyniosła 13 785 282 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 4 510 hospitalizacji o wartości 70 528 091 PLN. Liczby hospitalizacji w lipcu były zbliżone, do tych sprzed pandemii COVID-19 tj. do wartości z lutego 2020.

Zestawienie liczby hospitalizacji odrębnie dla kodów H13 i H14 w badanym okresie przedstawia poniższy wykres.

Analizując liczbę hospitalizacji odrębnie dla kodów H13 i H14 widać, zdecydowany spadek w liczbie hospitalizacji w kwietniu 2020 dla hospitalizacji rozliczonych kodem H14. W kwietniu liczba hospitalizacji spadła nawet poniżej poziomu dla JGP H13, którego standardowo rozlicza się mniej.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VII 2019 VS I-VII 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów H13 i H14, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

W 2020 roku liczba hospitalizacji dla obu analizowanych grup JGP zmniejszyła się. W przypadku kodu H13, liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku spadła o ok. 23% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (8 574 vs 11 206 w 2019). Natomiast w przypadku H14 spadek ten wyniósł ok. 20% (15 036 vs 18 806 w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

„Niecovidowe” efekty COVID-19: Leczenie zaćmy – liczba i wartość hospitalizacji

W związku z opublikowaniem przez NFZ najnowszych raportów dot. hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu JGP, porównujemy informacje z 2019 rokiem, w celu zobrazowania zmian wynikłych głównie z powodu epidemii COVID-19 i jej wpływu na świadczenia zdrowotne. Tym razem skupimy się na wybranych grupach JGP dot. leczenia zaćmy:

 • B18G Usunięcie zaćmy – kategoria I * (poniżej 18 r ż)
 • B19G Usunięcie zaćmy – kategoria II *

USUNIĘCIE ZAĆMY (B18G+B19G): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów B18G i B19G, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 1 397 hospitalizacji (w sumie dla kodów B19G i B18G), a ich wartość wyniosła 2 695 922 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 23 431 hospitalizacji o wartości 44 889 612 PLN. Pomimo wzrostu wartości z lipca 2020 nadal są niższe niż najniższe wartości z 2019 roku.

USUNIĘCIE ZAĆMY (B18G+B19G): PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH (I-VII 2019 R. VS I-VII 2020 R.)

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów B18G i B19G, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

2020 roku w obydwu przypadkach wartości spadły. W przypadku kodu B18G Usunięcie zaćmy – kategoria I * (poniżej 18 r ż), liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku spadła o ok. 19% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (4 989 vs 6 159 w 2019). Natomiast w przypadku B.19G wartość hospitalizacji spadła o ok. 37% (196 tys. vs 124 tys. w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/