Ile NFZ wydaje na leki

Zgodnie z planem finansowym NFZ, całkowite wydatki na leczenie w 2019 roku wynoszą 93,6 mld zł, z czego na refundację przeznaczono 13,6 mld zł, co stanowi 14,5% budżetu. Od 2012 roku wydatki NFZ zarówno na leczenie ogółem, jak i na refundację leków rosną z roku na rok. Porównując lata 2012 i 2019 możemy zauważyć, że nastąpił wzrost wydatków na leczenie o ponad połowę (z kwoty 64,0 mld zł do 93,6 mld zł). Natomiast wydatki na refundację leków rosną, ale w mniejszym tempie – o ok. 30% z poziomu 10,9 mld zł w 2012 roku do 13,6 mld w 2019 roku. Przekłada się to na ciągle malejący udział refundacji leków w całkowitych wydatkach NFZ na leczenie na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Wydatki na refundację apteczną stanowią największą część wydatków na refundację leków – 65%, w 2019 roku wyniosły one 8,8 mld zł. Także programy lekowe stanowią znaczną część budżetu – 29,5% z kwotą na poziomie 4 mld zł, natomiast wydatki na chemioterapię są najniższe i wyniosły 744 mln zł w 2019 roku. Wydatki na programy lekowe wzrosły praktycznie dwukrotnie w stosunku do 2012 roku, kiedy przeznaczono na tę formę refundacji 1,9 mld zł. Wydatki na refundację apteczną kształtowały się na zbliżonym poziomie w latach 2012-2016, natomiast od 2017 roku można zauważyć stopniowy wzrost – od 8,15 mld w 2016 roku do 8,83 mld w bieżącym roku.

Zespół EconMed Europe

Źródło: www.nfz.gov.pl

Ocena realizacji szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce

Przedstawiamy podsumowanie raportu „Ocena realizacji szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce” wykonanego w październiku przez EconMed Europe.

Podstawowym z niego wnioskiem jest, że nie mamy w Polsce odpowiedniego, wystarczająco czułego systemu nadzoru nad Inwazyjną Chorobą Pneumokokową, aby w pełni skutecznie zbadać efektywność populacyjną programu powszechnego szczepienia przeciwko pneumokokom. Zgodnie z zaleceniami WHO rekomenduje się stałe monitorowanie epidemiologii chorób pneumokokowych przed (okres 1-2 lat) i po wprowadzeniu programów powszechnych szczepień pneumokokowych ( do 5 lat).

Celem tak prowadzonego monitoringu jest:

 • Śledzenie zmian współczynników zapadalności chorób pneumokokowych
 • Monitorowanie krążących szczepów pneumokoków po zastosowaniu różnych szczepionek PCV10 / PCV13
 • Monitorowanie antybiotykoodporności krążących szczepów.

W Polsce trzy  instytucje są zaangażowane w nadzór epidemiologiczny nad chorobą pneumokokową, są to  Państwowy Zakład Higieny, Inspekcja sanitarna oraz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowych Układu Nerwowego (KOROUN). Wszystkie one działając na skalę swoich możliwości  kadrowych i finansowych, oraz  zgodnie z prawnymi możliwościami, niemniej jednak wyniki ich działań nie pozwalają na analizę wielu istotnych z punktu widzenia oceny programu informacji.

Mimo krótkiego czasu, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia powszechnych szczepień na pneumokoki w ramach PSO w Polsce,  można wysnuwać pierwsze ostrożne wnioski, dotyczące pozytywnych skutków powszechnego szczepienia dzieci na tę chorobę. W 2018 roku o ok. 35% proc. spadła liczba zgłoszeń zachorowań na Inwazyjną Chorobę Pneumokokową ogółem w grupie dzieci do 2. roku życia, objętych obowiązkowym szczepieniem przeciw pneumokokom (54 przypadki IChP w 2016 roku vs. 43 przypadków w 2017 i 35 w 2018 r.). Jednocześnie zaobserwowano 20% wzrost zgłoszeń zachorowań wśród dzieci w wieku 2-4 lata, a więc wśród roczników, które nie zostały jeszcze objęte szczepieniem populacyjnym (39 przypadków IChP w 2017 r. i 47 w 2018 r.).

Zespół EconMed Europe

Wyniki refundacji za 1 kwartał 2019 roku.

Analizując wyniki refundacji za 1 kwartał 2019 roku, ogłoszone przez NFZ, wszystko wskazuje na to, że płatnik ma budżet pod kontrolą i ryzyko przekroczenia jest niewielkie.

Wyniki refundacji aptecznej za 1 kwartał są prawie równe z założeniem budżetowym (25%).

Wyniki refundacji za 1 kwartał preparatów stosowanych w ramach programów lekowych są o prawie 5% niższe od założeń budżetowych.

 

Wyniki refundacji za 1 kwartał preparatów stosowanych w ramach chemioterapii są o prawie 4,5% niższe od założeń budżetowych.

 

Źródło: www.nfz.gov.pl (opracowanie EconMed Europe)

Zmiany w Komisji Ekonomicznej

Konrad Miłoszewski, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, został powołany do Komisji Ekonomicznej. W Komisji jest jeszcze jeden wakat, po ostatnich  zmianach składu.

We czwartek 14 marca z Komisji odwołani zostali Iga Lipska, przedstawicielka NFZ, która wcześniej była szefową Departamentu Polityki Lekowej MZ oraz Jan Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja Ekonomiczna zajmuje się prowadzeniem negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Źródło www.politykazdrowotna.com

Niedofinansowanie ochrony zdrowia a braki w budżecie refundacyjnym. INFARMA zaniepokojona ograniczeniami w dostępie do leków

Zgodnie z deklaracjami Wiceministra Macieja Miłkowskiego, odpowiedzialnego za politykę lekową w Ministertswie Zdrowia, w NFZ trwa analizowanie niedofinansowania, związanego z programami lekowymi. Już dziś wiadomo, że część niezapłaconych świadczeń będzie pokryta z tegorocznego budżetu. Wpływa to na uszczuplenie budżetu refundacyjnego, a w konsekwencji na ograniczenie dostępu do leków dla pacjentów. Negatywne skutki widoczne są już na marcowej liście refundacyjnej, na której pojawiło się niewiele nowych opcji terapeutycznych.

Poziom całkowitych wydatków na zdrowie jest dziś w Polsce o wiele niższy od standardu europejskiego. System ochrony zdrowia nie jest w stanie zaspokoić stale rosnących potrzeb zdrowotnych Polaków. Dodatkowo, procentowy udział wydatków na leki w Polsce – w porównaniu do finansowania pozostałych obszarów ochrony zdrowia – jest bardzo niski. Jeżeli przeanalizujemy udział wydatków na leki w PKB kraju, Polska plasuje się na ostatnim miejscu w Europie. Nie jest osiągany nawet pułap publicznych wydatków na leki, obwarowany ustawą refundacyjną na 17% budżetu NFZ na świadczenia. W 2017 roku lekowy budżet refundacyjny wyniósł zaledwie 15,9%.

Ma to swoje odzwierciedlenie w ograniczonym dostępie pacjentów do leczenia skutecznymi i bezpiecznymi lekami. Tylko 0,3% leków stosowanych w Polsce to leki nowoczesne, innowacyjne – molekuły, które weszły na rynek po 2009 roku.[1] W krajach Europy Środkowo-Wschodniej dostęp do takich leków jest ponad dwa razy lepszy niż w Polsce. W najbardziej rozwiniętych krajach europejskich – prawie sześć razy lepszy. W efekcie wiele terapii będących standardem leczenia w krajach UE ciągle nie jest dostępnych dla pacjentów w Polsce lub jest dostępnych tylko dla bardzo ograniczonej, procedurami kwalifikacyjnymi, grupy chorych.

Należy poszukiwać rozwiązań, które poprawią dostęp do skutecznych opcji terapeutycznych. Biorąc pod uwagę niepokojące wskaźniki zdrowotne Polaków, dalsze ograniczanie dostępu do innowacyjnych leków będzie skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi. Powinniśmy nie tylko pracować nad poprawą finansowania, ale również wdrażania mechanizmów, takich jak instrumenty dzielenia ryzyka, w tym w szczególności opartych o efekt zdrowotny” – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Instrumenty dzielenia ryzyka (RSS) to bardzo ważny element kontroli budżetu płatnika, który pozwala jednocześnie na szersze udostępnianie innowacyjnych leków chorym. W 2016 roku  dzięki zastosowaniu mechanizmów, zakładających obniżenie ceny sprzedaży w stosunku do cen urzędowych, budżet płatnika zaoszczędził nawet 2,5 miliardów złotych (wg analizy PexPharmaSequence), z czego aż 1.9 mld PLN przypadło na produkty bez odpowiedników w ramach substancji i postaci w refundacji. „Ministerstwo powinno jak najczęściej sięgać po tego typu rozwiązania. Pozwalaja one na utrzymanie urzędowych cen na europejskim poziomie – co minimalizuje ryzyko wywozu, a jednocześnie na włączenie do refundacji kolejnych skutecznych leków, których cena realna (tzw. efektywna) jest znacznie niższa.” – podkreśla Bogna Cichowska-Duma.

Należy również pamiętać, że ceny leków, negocjowane przez Komisję Ekonomiczną to tylko jeden z aspektów, który powinien wpływać na decyzję o ich refundacji. „Pod uwagę należy brać przede wszystkim rekomendacje, co do skuteczności poszczególnych opcji terapeutycznych. Tym bardziej jeśli chcemy przekierowywać nasz system ochrony zdrowia na model value-based healthcare, który zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia miałby być odpowiedzią na rosnące wyzwania demograficzne i epidemiologiczne” – zaznacza Bogna Cichowska-Duma. Tymczasem ponad 50% (51,6 %) leków uzyskujących pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie jest refundowanych (dane za 2018 rok wg inar.pl).

Sytuacja, w której dotychczas obrana ścieżka sukcesywnego udostępniania kolejnych innowacyjnych, skutecznych i bezpiecznych leków polskim pacjentom miałaby zmienić kierunek, byłaby poważnym zagrożeniem dla wielu chorych. Niezaspokojone potrzeby naszego społeczeństwa w obszarze zdrowia, w tym: niepokojące wskaźniki zdrowotne oraz ogromne rozbieżności w dostępności do opcji terapeutycznych między Polską a resztą Europy, powinny być wystarczającymi argumentami, aby podejmować wysiłki, mające na celu poprawę sytuacji pacjentów i zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii.

Źródło: www.infarma.pl

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości 14.01

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości oceni min, nowy lek dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, porówna  leki dla pacjentów z HIV, rozważy ewentualne korzyści z utworzenia odrębnych grup limitowych dla dwóch leków stosowanych w chemioterapii.

Harmonogram posiedzenia Rady Przejrzystości  w dniu 14.01.2019 r.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KADCYLA (trastuzumabum emtansinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Defitelio (defibrotide) we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD10: C47),
 • Mozobil (plerixafor) we wskazaniu: mięśniak Ewinga (ICD10: C49.5).

Przygotowanie opinii w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF) w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie programu polityki zdrowotnej, pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”, z uwzględnieniem oceny wartości klinicznej nowej soli tj. tenofowiru alafenamidu, która to sól w leku DESCOVY (TAF – alafenamid tenofowiru) jest jedynym elementem różniącym go od leku Truvada i jego odpowiedników w zakresie: skuteczności klinicznej; bezpieczeństwa terapii – działań niepożądanych i powikłań; efektywności kosztowej lub zestawienia kosztów terapii.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności:

 • utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utrzymania odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
 • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz wyodrębnienia odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
 • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną voriconazolum we wskazaniu: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności.

Za politykazdrowotna.com

Zmiany na liście leków refundowanych

Nowa lista refundacyjna wprowadza zmiany w obrębie grup limitowych, spośród których  zlikwidowano 14, skutkiem  czego finansowanie utraciło 13 molekuł.

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uruchomieniu nowych programów lekowych. Są to:

 •  B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1), w ramach którego finansowaniem objęto nową substancję Nusinersen, dopuszczoną do leczenia SMA na obszarze Unii Europejskiej 30 maja 2017 r. (w Stanach Zjednoczonych – 24 grudnia 2016 r.), stając się tym samym pierwszym zarejestrowanym lekiem na rdzeniowy zanik mięśni
 • B.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem (ICD 10: C91.1),w ramach którego dostępna jest nowa substancja Venetoclax, zarejestrowana na terenie UE w grudniu 2016 r.

Modyfikacji uległy  istniejące programy:

 •  B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34), w ramach którego pojawiła

  się nowa substancja Atezolizumab, stanowiąca opcję terapeutyczną dla pacjentów będących w zaawansowanym stadium choroby (niedrobnokomórkowy rak płuc o typiepłaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym) w 2 linii leczenia. Molekułę dopuszczono doobrotu na terenie UE we wrześniu 2017 r.

 •  B.71 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10: B18.2), w ramach którego finansowanie straciła substancjaDaclatasvir, zarejestrowana na terenie UE w sierpniu 2014 r. i refundowana przez NFZ odwrześnia 2015 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano jedynie 2 opakowania tego leku, na kwotę 9 tys. zł
 •  B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skórywismodegibem (ICD-10: C44), w ramach którego finansowanie straciła substancjaVismodegib, zarejestrowana na terenie UE w lipcu 2013 r., refundowana przez NFZ odwrześnia 2017 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 258opakowań tego leku, na kwotę 5 162 tys. zł

  W katalogu chemioterapii pojawiło się 20 nowych opakowań leków; 62 pozycje straciły finansowanie – wśród nich te, zawierające cząsteczkę Vinblastine, refundowaną w Polsce od maja 2012 r. W ciągutrzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 1 284 opakowania tego leku, na kwotę 280 tys. zł.

Źródło: IQVIA

NFZ o średnim koszcie substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii

NFZ Opublikował komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia do września 2018 r.

15 z 45 substancji zanotowało wzrost wartości za jedną jednostkę (porównując wrzesień do stycznia). Były to:

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000003  BICALUTAMIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 10%
5.08.10.0000005  CALCII FOLINAS – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 4%
5.08.10.0000017  DOCETAXELUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 9%
5.08.10.0000018  DOXORUBICINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000021  EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000024  ETOPOSIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000025  FILGRASTIMUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1000000 J.M. 32%
5.08.10.0000047  ONDANSETRONUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 11%
5.08.10.0000052  PEGFILGRASTIMUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 6%
5.08.10.0000070  TEMOZOLOMIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 39%
5.08.10.0000076  ACIDUM ZOLEDRONICUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000078  IMATINIBUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 8%
5.08.09.0000032  IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.09.0000041  LAMIVUDINUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 1%
5.08.09.0000054  RITUXIMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 3%

 

Najwyższy wzrost zanotował Temozolomid (39%0 i Filgranstym (32%).

5 substancji pozostało bez zmian. Szczegóły w tabeli poniżej:

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000013  CYTARABINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000044  MITOMYCINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000050  PACLITAXELUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000063  VINORELBINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.09.0000105  NITISINONUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 0%

 

 Średni koszt 25 substancji zmniejszył się we wrześniu w porównaniu ze styczniem. Wśród nich największy spadek zanotowały:  Entekawir (o 76%), Pemetreksed (o 54%) oraz Fulvestrant (o 53%).

 

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000006  CAPECITABINUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -15%
5.08.10.0000007  CARBOPLATINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -2%
5.08.10.0000028  FLUOROURACILUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.10.0000029  FULVESTRANTUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -53%
5.08.10.0000030  GEMCITABINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.10.0000037  IRINOTECANI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -13%
5.08.10.0000048  ONDANSETRONUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -6%
5.08.10.0000049  OXALIPLATINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -8%
5.08.10.0000053  PEMETREKSEDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -54%
5.08.10.0000058  TOPOTECANUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -5%
5.08.10.0000075  BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -37%
5.08.10.0000082  ANAGRELIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -26%
5.08.10.0000085  BORTEZOMIBUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -17%
5.08.10.0000087  VORICONAZOLUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -31%
5.08.09.0000008  BOSENTANUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -39%
5.08.09.0000011  CINACALCETUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -14%
5.08.09.0000015  ENTEKAVIRUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -76%
5.08.09.0000018  ETANERCEPTUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -28%
5.08.09.0000026  GLATIRAMERI ACETAS – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.09.0000033  INFLIXIMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -14%
5.08.09.0000055  SILDENAFILUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -39%
5.08.09.0000060  TENOFOVIRI DISOPROXILUM FUMARATUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -49%
5.08.09.0000061  TOBRAMYCINUM – I – INHALACJA (INHALANTION) – 1 MG -17%
5.08.09.0000065  TRASTUZUMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -12%
5.08.09.0000137  IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM SUBCUTANEUM – SC – PODSKÓRNIE – 1 MG -2%

 

MZ o wzroście dostępności terapii onkologicznych

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie na swojej stronie internetowej przytacza, że systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematooonkologicznych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest jednym z jego priorytetów . Obecnie realizowane są 32 onkologiczne programy lekowe, w ramach których refundowanych jest 50 substancji czynnych. Łącznie jest dostępnych ponad 100 opcji terapeutycznych, a wiele ważnych zmian w tym zakresie pojawiło się w ostatnich latach.

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2018 r.

Listy leków refundowanych wprowadzone w 2018 roku przyniosły wiele korzystnych zmian dla pacjentów onkologicznych w zakresie programów lekowych. W bieżącym roku rozpoczęto refundację:
•    5 substancji czynnych w ramach 4 funkcjonujących programach lekowych:
–    niwolumab, pembrolizumab – rak płuca,
–    kabozatynib, niwolumab – rak nerki,
–    pomalidomid – szpiczak mnogi,
–    nintedanib – rak płuca – w drugim programie lekowym;
•    ponadto  substancja czynna niwolumab została umieszczona w nowym programie lekowym onkologicznym – chłoniak Hodgkina.

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2017 r.

W niezwykle istotnych obszarach refundacji onkologicznych wprowadzono  nowe opcje terapeutyczne też w 2017 roku. Na listach refundacyjnych znalazło się:
•    7 substancji czynnych w 6 funkcjonujących programach lekowych onkologicznych:
–    aflibercept – rak jelita grubego,
–    ozymertynib – rak płuca,
–    bosutynib – przewlekła białaczka szpikowa,
–    kobimetynib – czerniak skóry,
–    enzalutamid, dichlorek radu RA-223 – rak gruczołu krokowego,
–    trametynib – czerniak;
•    7 substancji czynnych w 7 nowych programach lekowych:
–    ruksolitynib –  mielofibroza pierwotna i wtórna,
–    lenalidomid – anemia zależna od przetoczeń w MDS,
–    paklitaksel z albuminą – rak trzustki,
–    wismodegib – rak podstawnokomórkowy skóry,
–    ewerolimus – guzy SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego,
–    ibrutynib – przewlekła białaczka limfocytowa,
–    pixantron dimaleas – chłoniak złośliwy.

W ramach chemioterapii jest refundowanych 79 substancji czynnych – bez zmian w porównaniu do 2017 roku. Wartość zrefundowanych leków w tym zakresie rośnie z roku na rok, osiągając kwotę 683 825 098,95 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

Leki dostępne w aptece na receptę obejmują natomiast 39 substancji czynnych refundowanych w chorobach nowotworowych – również w tym wypadku systematycznie rośnie wartość zrefundowanych, osiągając sumę 332 720 465,64 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła ponadto wartość zrefundowanych leków w programach lekowych onkologicznych i wyniosła 1 646 973 470,89 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku. Z  kolei przewidywana kwota refundacji  leków onkologicznych na cały 2018 rok, na postawie prognozy z lat poprzednich, wynosi około 1 760 000 000 zł.
Warto podkreślić, że systematycznie rośnie też sama liczba pacjentów leczonych w ramach programów onkologicznych – od 9 590 osób w 2012 roku do 25 496 osób w 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl

Innowacyjny Tryb Rozwojowy zamiast RTR. Ile firm obejmie?

Refundacyjny Tryb Rozwojowy zmieni nazwę. Zdecydowałno o zastąpieniu refundacji innowacyjnością, aby podkreślić rolę tego obszaru.

Zmieniono nazwę na Innowacyjny Tryb Rozwojowy, żeby podkreślał innowacyjność, a odchodził od refundacji – mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Mechanizm ma być podobny jak w RTR. Resort pracuje nad nim już od dawna. Zmieni się uzasadnienie oraz formy wsparcia. Poza ministerstwami pracuje nad tym też podmiot zewnętrzny, który będzie uzasadniać decyzje.

Planowany jest też skrócony proces refundacyjny dla „przyjaciół polskiej gospodarki” albo zwolnienie z części opłat wniosków refundacyjnych. – Ale musimy być bardzo ostrożni jako MZ w kwestii zbliżania się do mechanizmów finansowych.Musimy patrzeć na alternatywne koszty innych leków. Pieniądze powinny być na refundację, także leków dla innych pacjentów, a nie wspieranie przemysłu. Tu zastrzeżenia zgłaszało m.in. WHO, więc to ministerstwo przedsiębiorczości i technologii powinno stworzyć listę i grupę zachęt, a nie resort zdrowia – mówi M. Czech.

Kiedy ITR wejdzie w życie?

Najpóźniej w I kwartale przyszłego roku mają być gotowe rozwiązania dotyczące ITR.

– Musimy mieć bardzo dokładnie opisaną metodykę i kryteria doboru firm. W tej tabeli są polskie i niepolskie firmy, które mają badania, aktywności produkcyjne, wysokie zatrudnienie w Polsce, prowadzą eksport – mówi M. Czech. Jak dodaje, tym zajmuje się teraz resort przedsiębiorczości.

– Pracując w danej firmie, chcielibyście Państwo dokładnie wiedzieć, dlaczego się znaleźliście lub dlaczego nie – podkreśla wiceminister. Chodzi też o to, by uniknąć zarzutów udzielania pomocy publicznej.

Ile firm?

Ma powstać lista firm – przyjaciół polskiej gospodarki – i to one dostaną bardziej przyjazne rozwiązania. Lista nie jest gotowa, ale ze wstępnych szacunków MZ wynika, że będzie ich 10. – Kolejne 10 firm będzie na liście rezerwowej, czy aplikującej – wyjaśnił M. Czech.

Źródło: www.politykazdrowotna.com