TOP 10 Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) wg całkowitej wartości hospitalizacji

Do aplikacji pharmcalculators.com dodane zostały nowe kalkulatory dotyczące realizacji Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)!

Na ich podstawie zestawiono 10 TOP JGP w 2019 roku pod względem wysokości całkowitej wartości hospitalizacji.

Spośród wszystkich JGP, wartość hospitalizacji dla grupy o kodzie E53G – Niewydolności krążenia była najwyższa i wyniosła blisko 805 mln PLN, natomiast liczba hospitalizacji dla E53G wyniosła 207 727. Leczenie niewydolności krążenia jest przede wszystkim realizowane przez szpitale I stopnia, które wykonały najwięcej hospitalizacji (96 699) a ich całkowita wartość w 2019 wyniosła 370,5 mln  PLN.

Na drugim miejscu znajduje się grupa A48 – Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym z wartością hospitalizacji na poziomie 646 mln PLN i liczbą hospitalizacji – 60 tyś. Kompleksowe leczenie udarów jest realizowane przede wszystkim przez szpitale II i III stopnia.

Inne grupy JGP, na które NFZ wydaje najwięcej to m.in: B19G Usunięcie zaćmy – kategoria II, H14 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego, N01 Poród, E12G Ostre zespoły wieńcowe – leczenie inwazyjne.

Chcesz sprawdzić interesującą Cię grupę JGP – sprawdź szczegóły na pharmcalculators.com

Ile NFZ wydaje na leki

Zgodnie z planem finansowym NFZ, całkowite wydatki na leczenie w 2019 roku wynoszą 93,6 mld zł, z czego na refundację przeznaczono 13,6 mld zł, co stanowi 14,5% budżetu. Od 2012 roku wydatki NFZ zarówno na leczenie ogółem, jak i na refundację leków rosną z roku na rok. Porównując lata 2012 i 2019 możemy zauważyć, że nastąpił wzrost wydatków na leczenie o ponad połowę (z kwoty 64,0 mld zł do 93,6 mld zł). Natomiast wydatki na refundację leków rosną, ale w mniejszym tempie – o ok. 30% z poziomu 10,9 mld zł w 2012 roku do 13,6 mld w 2019 roku. Przekłada się to na ciągle malejący udział refundacji leków w całkowitych wydatkach NFZ na leczenie na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Wydatki na refundację apteczną stanowią największą część wydatków na refundację leków – 65%, w 2019 roku wyniosły one 8,8 mld zł. Także programy lekowe stanowią znaczną część budżetu – 29,5% z kwotą na poziomie 4 mld zł, natomiast wydatki na chemioterapię są najniższe i wyniosły 744 mln zł w 2019 roku. Wydatki na programy lekowe wzrosły praktycznie dwukrotnie w stosunku do 2012 roku, kiedy przeznaczono na tę formę refundacji 1,9 mld zł. Wydatki na refundację apteczną kształtowały się na zbliżonym poziomie w latach 2012-2016, natomiast od 2017 roku można zauważyć stopniowy wzrost – od 8,15 mld w 2016 roku do 8,83 mld w bieżącym roku.

Zespół EconMed Europe

Źródło: www.nfz.gov.pl

Wyniki refundacji za 1 kwartał 2019 roku.

Analizując wyniki refundacji za 1 kwartał 2019 roku, ogłoszone przez NFZ, wszystko wskazuje na to, że płatnik ma budżet pod kontrolą i ryzyko przekroczenia jest niewielkie.

Wyniki refundacji aptecznej za 1 kwartał są prawie równe z założeniem budżetowym (25%).

Wyniki refundacji za 1 kwartał preparatów stosowanych w ramach programów lekowych są o prawie 5% niższe od założeń budżetowych.

 

Wyniki refundacji za 1 kwartał preparatów stosowanych w ramach chemioterapii są o prawie 4,5% niższe od założeń budżetowych.

 

Źródło: www.nfz.gov.pl (opracowanie EconMed Europe)

Zmiany w Komisji Ekonomicznej

Konrad Miłoszewski, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, został powołany do Komisji Ekonomicznej. W Komisji jest jeszcze jeden wakat, po ostatnich  zmianach składu.

We czwartek 14 marca z Komisji odwołani zostali Iga Lipska, przedstawicielka NFZ, która wcześniej była szefową Departamentu Polityki Lekowej MZ oraz Jan Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja Ekonomiczna zajmuje się prowadzeniem negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Źródło www.politykazdrowotna.com

Niedofinansowanie ochrony zdrowia a braki w budżecie refundacyjnym. INFARMA zaniepokojona ograniczeniami w dostępie do leków

Zgodnie z deklaracjami Wiceministra Macieja Miłkowskiego, odpowiedzialnego za politykę lekową w Ministertswie Zdrowia, w NFZ trwa analizowanie niedofinansowania, związanego z programami lekowymi. Już dziś wiadomo, że część niezapłaconych świadczeń będzie pokryta z tegorocznego budżetu. Wpływa to na uszczuplenie budżetu refundacyjnego, a w konsekwencji na ograniczenie dostępu do leków dla pacjentów. Negatywne skutki widoczne są już na marcowej liście refundacyjnej, na której pojawiło się niewiele nowych opcji terapeutycznych.

Poziom całkowitych wydatków na zdrowie jest dziś w Polsce o wiele niższy od standardu europejskiego. System ochrony zdrowia nie jest w stanie zaspokoić stale rosnących potrzeb zdrowotnych Polaków. Dodatkowo, procentowy udział wydatków na leki w Polsce – w porównaniu do finansowania pozostałych obszarów ochrony zdrowia – jest bardzo niski. Jeżeli przeanalizujemy udział wydatków na leki w PKB kraju, Polska plasuje się na ostatnim miejscu w Europie. Nie jest osiągany nawet pułap publicznych wydatków na leki, obwarowany ustawą refundacyjną na 17% budżetu NFZ na świadczenia. W 2017 roku lekowy budżet refundacyjny wyniósł zaledwie 15,9%.

Ma to swoje odzwierciedlenie w ograniczonym dostępie pacjentów do leczenia skutecznymi i bezpiecznymi lekami. Tylko 0,3% leków stosowanych w Polsce to leki nowoczesne, innowacyjne – molekuły, które weszły na rynek po 2009 roku.[1] W krajach Europy Środkowo-Wschodniej dostęp do takich leków jest ponad dwa razy lepszy niż w Polsce. W najbardziej rozwiniętych krajach europejskich – prawie sześć razy lepszy. W efekcie wiele terapii będących standardem leczenia w krajach UE ciągle nie jest dostępnych dla pacjentów w Polsce lub jest dostępnych tylko dla bardzo ograniczonej, procedurami kwalifikacyjnymi, grupy chorych.

Należy poszukiwać rozwiązań, które poprawią dostęp do skutecznych opcji terapeutycznych. Biorąc pod uwagę niepokojące wskaźniki zdrowotne Polaków, dalsze ograniczanie dostępu do innowacyjnych leków będzie skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi. Powinniśmy nie tylko pracować nad poprawą finansowania, ale również wdrażania mechanizmów, takich jak instrumenty dzielenia ryzyka, w tym w szczególności opartych o efekt zdrowotny” – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Instrumenty dzielenia ryzyka (RSS) to bardzo ważny element kontroli budżetu płatnika, który pozwala jednocześnie na szersze udostępnianie innowacyjnych leków chorym. W 2016 roku  dzięki zastosowaniu mechanizmów, zakładających obniżenie ceny sprzedaży w stosunku do cen urzędowych, budżet płatnika zaoszczędził nawet 2,5 miliardów złotych (wg analizy PexPharmaSequence), z czego aż 1.9 mld PLN przypadło na produkty bez odpowiedników w ramach substancji i postaci w refundacji. „Ministerstwo powinno jak najczęściej sięgać po tego typu rozwiązania. Pozwalaja one na utrzymanie urzędowych cen na europejskim poziomie – co minimalizuje ryzyko wywozu, a jednocześnie na włączenie do refundacji kolejnych skutecznych leków, których cena realna (tzw. efektywna) jest znacznie niższa.” – podkreśla Bogna Cichowska-Duma.

Należy również pamiętać, że ceny leków, negocjowane przez Komisję Ekonomiczną to tylko jeden z aspektów, który powinien wpływać na decyzję o ich refundacji. „Pod uwagę należy brać przede wszystkim rekomendacje, co do skuteczności poszczególnych opcji terapeutycznych. Tym bardziej jeśli chcemy przekierowywać nasz system ochrony zdrowia na model value-based healthcare, który zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia miałby być odpowiedzią na rosnące wyzwania demograficzne i epidemiologiczne” – zaznacza Bogna Cichowska-Duma. Tymczasem ponad 50% (51,6 %) leków uzyskujących pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie jest refundowanych (dane za 2018 rok wg inar.pl).

Sytuacja, w której dotychczas obrana ścieżka sukcesywnego udostępniania kolejnych innowacyjnych, skutecznych i bezpiecznych leków polskim pacjentom miałaby zmienić kierunek, byłaby poważnym zagrożeniem dla wielu chorych. Niezaspokojone potrzeby naszego społeczeństwa w obszarze zdrowia, w tym: niepokojące wskaźniki zdrowotne oraz ogromne rozbieżności w dostępności do opcji terapeutycznych między Polską a resztą Europy, powinny być wystarczającymi argumentami, aby podejmować wysiłki, mające na celu poprawę sytuacji pacjentów i zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii.

Źródło: www.infarma.pl

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości 14.01

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości oceni min, nowy lek dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, porówna  leki dla pacjentów z HIV, rozważy ewentualne korzyści z utworzenia odrębnych grup limitowych dla dwóch leków stosowanych w chemioterapii.

Harmonogram posiedzenia Rady Przejrzystości  w dniu 14.01.2019 r.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KADCYLA (trastuzumabum emtansinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Defitelio (defibrotide) we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD10: C47),
  • Mozobil (plerixafor) we wskazaniu: mięśniak Ewinga (ICD10: C49.5).

Przygotowanie opinii w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF) w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie programu polityki zdrowotnej, pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”, z uwzględnieniem oceny wartości klinicznej nowej soli tj. tenofowiru alafenamidu, która to sól w leku DESCOVY (TAF – alafenamid tenofowiru) jest jedynym elementem różniącym go od leku Truvada i jego odpowiedników w zakresie: skuteczności klinicznej; bezpieczeństwa terapii – działań niepożądanych i powikłań; efektywności kosztowej lub zestawienia kosztów terapii.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności:

  • utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utrzymania odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
  • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz wyodrębnienia odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
  • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną voriconazolum we wskazaniu: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności.

Za politykazdrowotna.com

Innowacyjny Tryb Rozwojowy zamiast RTR. Ile firm obejmie?

Refundacyjny Tryb Rozwojowy zmieni nazwę. Zdecydowałno o zastąpieniu refundacji innowacyjnością, aby podkreślić rolę tego obszaru.

Zmieniono nazwę na Innowacyjny Tryb Rozwojowy, żeby podkreślał innowacyjność, a odchodził od refundacji – mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Mechanizm ma być podobny jak w RTR. Resort pracuje nad nim już od dawna. Zmieni się uzasadnienie oraz formy wsparcia. Poza ministerstwami pracuje nad tym też podmiot zewnętrzny, który będzie uzasadniać decyzje.

Planowany jest też skrócony proces refundacyjny dla „przyjaciół polskiej gospodarki” albo zwolnienie z części opłat wniosków refundacyjnych. – Ale musimy być bardzo ostrożni jako MZ w kwestii zbliżania się do mechanizmów finansowych.Musimy patrzeć na alternatywne koszty innych leków. Pieniądze powinny być na refundację, także leków dla innych pacjentów, a nie wspieranie przemysłu. Tu zastrzeżenia zgłaszało m.in. WHO, więc to ministerstwo przedsiębiorczości i technologii powinno stworzyć listę i grupę zachęt, a nie resort zdrowia – mówi M. Czech.

Kiedy ITR wejdzie w życie?

Najpóźniej w I kwartale przyszłego roku mają być gotowe rozwiązania dotyczące ITR.

– Musimy mieć bardzo dokładnie opisaną metodykę i kryteria doboru firm. W tej tabeli są polskie i niepolskie firmy, które mają badania, aktywności produkcyjne, wysokie zatrudnienie w Polsce, prowadzą eksport – mówi M. Czech. Jak dodaje, tym zajmuje się teraz resort przedsiębiorczości.

– Pracując w danej firmie, chcielibyście Państwo dokładnie wiedzieć, dlaczego się znaleźliście lub dlaczego nie – podkreśla wiceminister. Chodzi też o to, by uniknąć zarzutów udzielania pomocy publicznej.

Ile firm?

Ma powstać lista firm – przyjaciół polskiej gospodarki – i to one dostaną bardziej przyjazne rozwiązania. Lista nie jest gotowa, ale ze wstępnych szacunków MZ wynika, że będzie ich 10. – Kolejne 10 firm będzie na liście rezerwowej, czy aplikującej – wyjaśnił M. Czech.

Źródło: www.politykazdrowotna.com

Projekt nowelizacji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych

Fundacja Onkologiczna Alivia złożyła w resorcie zdrowia propozycję projektu nowelizacji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL). Zdaniem Fundacji przyjęcie tej propozycji, uchwalenie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz nowelizacja ustawy refundacyjnej mogą sprawić, że system pozwoli lepiej zaspokoić potrzeby pacjentów onkologicznych. Obecnie wielu chorych, którzy nie spełniają rygorystycznych procedur kwalifikacji do programów lekowych, nie może liczyć na skuteczne leczenie finansowane ze środków publicznych.

Fundacja złożyła w piątek w resorcie propozycję nowelizacji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. Obowiązująca regulacja weszła w życie rok temu. Jej celem było wprowadzenie procedury ubiegania się o lek dla pojedynczych chorych, którzy nie mogą liczyć na terapię w standardowym trybie. Niestety dwanaście miesięcy obowiązywania ustawy udowadniają, że RDTL nie spełnił swojej funkcji. Liczba składanych wniosków, wydawanych zgód oraz chorych, którzy faktycznie uzyskali leki w trybie ratunkowym, są wyjątkowo niskie. Alivia proponuje kilka rodzajów zmian. Po pierwsze, chce udrożnienia procedury, między innymi poprzez możliwość elektronicznego składania wniosku, konieczność zamieszczenia opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego jedynie przy pierwszym wniosku oraz podwyższenia progu finansowego, przy którym konieczne jest wydanie opinii przez AOTMiT. Po drugie, postuluje zmiany sposobu finansowania RDTL poprzez wydzielenie osobnego budżetu na ten cel oraz modyfikację zapisów, dzięki którym szpitale nie kupowałyby leków z pieniędzy pochodzących z ryczałtu. Po trzecie, proponuje, aby pacjent był stroną postepowania oraz sam mógł złożyć wniosek w przypadku, gdy ośrodek tego nie uczyni.

Resort zdrowia w ostatnim dniach zapowiedział dwie inne propozycje, które mogą wesprzeć chorych. 14 września opublikowano projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Projekt przewiduje odpis 0,3% budżetu NFZ, z którego będzie można sfinansować niesponsorowane badania kliniczne. Jest to szansa w szczególności dla chorych z rzadkimi nowotworami, dla których firmy farmaceutyczne nigdy nie stworzą odpowiedniej technologii ze względu na brak opłacalności takich badań. Przeznaczenie znacznej kwoty na ten cel pozwoliłby zaspokoić wiele potrzeb. Wielokrotnie do naszej Fundacji zgłaszają się pacjenci, którzy potrzebują leków poza charakterystyką produktu leczniczego. Obecnie jeżeli taki lek nie jest refundowany w ramach programu lekowego lub katalogu chemioterapii niemal nie istnieje możliwość sfinansowania terapii ze środków publicznych. Niesponsorowane badania kliniczne mogą rozwiązać te problemy  wskazuje Wiśniewski.

Równie duże znaczenie może mieć zmiana ustawy refundacyjnej. Podczas dwóch poniedziałkowych debat wiceminister zdrowia Marcin Czech zapowiedział powrót do prac nad projektem dużej nowelizacji w tym zakresie. Organizacje pacjenckie od ponad dwóch lat postulują zmiany, które zwiększa uprawnienia ministra zdrowia m.in. do wprowadzania zmian w programach lekowych w ramach postępowania wszczętego z urzędu.

Źródło: Fundacja Alivia

Polityka Lekowa przyjęta

Rada Ministrów przyjęła dziś dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa on priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

Celem Polityki Lekowej Państwa jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki.

Strategiczne cele Polityki Lekowej Państwa to:
1.    Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne.
2.    Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie.
3.    Systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii.
4.    Wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.
5.    Uzyskiwanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów.
6.    Systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia  w Polsce i osiągnięcie dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych.

Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczące chemioterapii

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie internetowej NFZ, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Wprowadzane zmiany są konieczne i wynikają ze zmian w refundacji leków stosowanych w chemioterapii, wprowadzonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 32 ).

Zmiany dotyczą:

  • dostosowania § 6 ust. 9 do zmian wynikających ze zmiany nazwy załącznika nr 4 do zarządzenia, tj. karty wydania leku oraz dodania § 6 ust. 9a;
  • zmiany ust. 2 w § 14b dotyczącej współczynnika korygującego, który premiuje stosowanie tańszych odpowiedników leków (będzie stosowany w przypadku, gdy określone jednostkowe podanie lub wydanie leku danemu pacjentowi u danego świadczeniodawcy będzie spełniało warunek kosztowy określony w tym przepisie).
  • modyfikacji załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego, w części A, Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na:wykreśleniu kodów EAN: 5909990009664 oraz 5909990080205 dla substancji czynnej 5.08.10.0000053 – pemetreksedum oraz dodaniu kodów EAN: 5909991354480, 5909991354503, 5909991354053 oraz 5909991354077 dla substancji czynnej 08.10.0000082 – anagrelidum.
  • modyfikacji załącznika 1t do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, w części B substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na usunięciu procedur: 08.05.0000182 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (bleomycinum) inj. – 100 j.m. oraz 08.05.0000184 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (doxorubicinum liposomanum nonpegylatum) p.o. – 100 mg. NFZ motywuje tę decyzję ponownym umieszczeniem na liście leków refundowanych substancji: bleomecyna oraz doxorubicyna liposomalna, dlatego nie ma już powodu do podawanie leków niezarejestrowanych w Polsce.
  • zmianie ulegają również załączniki 3a (indywidualna karta leczenia chorego) i 4 (karta wydania leku).

Prezes NFZ proponuje wejście w życie projektowanych przepisów z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 maja 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 

Źródło: http://nfz.gov.pl/