Nowa lista leków refundowanych

Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych.

Zmiana obejmie między innymi leczenie onkologiczne. Od listopada refundowany będzie preparat Imnovid stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego. Dla pacjentów stworzono program lekowy: „Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego”, w III linii leczenia (po drugim nawrocie choroby)”.

Kolejne dobre wieści są dla chorych na łuszczycę. Dla nich refundowane będą dwa nowe preparaty: Cosentyx (sekukinumab) dostęny aż w 3 programach lekowych i Taltz (ixekizumabum) w ramach programu  „Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”.

W nadciśnieniu płucnym refundowane będą Adempas (riocyguat) w ramach programu „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP)” oraz Veletri (epoprostenol) w ramach programu „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem w terapii skojarzonej z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. oraz antagonistą receptorów endoteliny”. 

Liczba leków refundowanych rośnie

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikowało jako zmieniała się przez ostatnie lata liczba leków refundowanych w ramach listy aptecznej i programów lekowych.

Źródło: www.mz.gov.pl

Projekt nowelizacji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych

Fundacja Onkologiczna Alivia złożyła w resorcie zdrowia propozycję projektu nowelizacji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL). Zdaniem Fundacji przyjęcie tej propozycji, uchwalenie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz nowelizacja ustawy refundacyjnej mogą sprawić, że system pozwoli lepiej zaspokoić potrzeby pacjentów onkologicznych. Obecnie wielu chorych, którzy nie spełniają rygorystycznych procedur kwalifikacji do programów lekowych, nie może liczyć na skuteczne leczenie finansowane ze środków publicznych.

Fundacja złożyła w piątek w resorcie propozycję nowelizacji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. Obowiązująca regulacja weszła w życie rok temu. Jej celem było wprowadzenie procedury ubiegania się o lek dla pojedynczych chorych, którzy nie mogą liczyć na terapię w standardowym trybie. Niestety dwanaście miesięcy obowiązywania ustawy udowadniają, że RDTL nie spełnił swojej funkcji. Liczba składanych wniosków, wydawanych zgód oraz chorych, którzy faktycznie uzyskali leki w trybie ratunkowym, są wyjątkowo niskie. Alivia proponuje kilka rodzajów zmian. Po pierwsze, chce udrożnienia procedury, między innymi poprzez możliwość elektronicznego składania wniosku, konieczność zamieszczenia opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego jedynie przy pierwszym wniosku oraz podwyższenia progu finansowego, przy którym konieczne jest wydanie opinii przez AOTMiT. Po drugie, postuluje zmiany sposobu finansowania RDTL poprzez wydzielenie osobnego budżetu na ten cel oraz modyfikację zapisów, dzięki którym szpitale nie kupowałyby leków z pieniędzy pochodzących z ryczałtu. Po trzecie, proponuje, aby pacjent był stroną postepowania oraz sam mógł złożyć wniosek w przypadku, gdy ośrodek tego nie uczyni.

Resort zdrowia w ostatnim dniach zapowiedział dwie inne propozycje, które mogą wesprzeć chorych. 14 września opublikowano projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Projekt przewiduje odpis 0,3% budżetu NFZ, z którego będzie można sfinansować niesponsorowane badania kliniczne. Jest to szansa w szczególności dla chorych z rzadkimi nowotworami, dla których firmy farmaceutyczne nigdy nie stworzą odpowiedniej technologii ze względu na brak opłacalności takich badań. Przeznaczenie znacznej kwoty na ten cel pozwoliłby zaspokoić wiele potrzeb. Wielokrotnie do naszej Fundacji zgłaszają się pacjenci, którzy potrzebują leków poza charakterystyką produktu leczniczego. Obecnie jeżeli taki lek nie jest refundowany w ramach programu lekowego lub katalogu chemioterapii niemal nie istnieje możliwość sfinansowania terapii ze środków publicznych. Niesponsorowane badania kliniczne mogą rozwiązać te problemy  wskazuje Wiśniewski.

Równie duże znaczenie może mieć zmiana ustawy refundacyjnej. Podczas dwóch poniedziałkowych debat wiceminister zdrowia Marcin Czech zapowiedział powrót do prac nad projektem dużej nowelizacji w tym zakresie. Organizacje pacjenckie od ponad dwóch lat postulują zmiany, które zwiększa uprawnienia ministra zdrowia m.in. do wprowadzania zmian w programach lekowych w ramach postępowania wszczętego z urzędu.

Źródło: Fundacja Alivia

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programów lekowych uderzy w pacjentów?

Czy szpitale stracą niezależność w metodach leczenia pacjentów? Według Pracodawców RP taką groźbę niesie projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego warunki zawierania i realizacji „umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe”.

Konsultacje społeczne dot. zarządzenia właśnie się zakończyły – wnioski są niepokojące. Projekt to kolejny krok na drodze osłabiania roli szpitali w procesie leczenia. Obecnie o tym, czym leczeni są pacjenci (jakie wyroby medyczne i leki są używane w terapii) decydował szpital korzystając z katalogu produktów refundowanych przez Ministra Zdrowia – czyli szpitalny dział zamówień publicznych współpracujący z lekarzami.

Przygotowane przez NFZ zarządzenie (wprowadza ono zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) to jednak zmieni. Według projektu Fundusz zyska możliwość wpływania na proces zakupu wyrobów medycznych i leków.

W opinii Pracodawców RP taka zmiana zmusza do zadania pytania czy szpital w Polsce jeszcze leczy i zajmuje się pacjentem, czy też jest jedynie wykonawcą poleceń Narodowego Funduszu Zdrowia. Uprawnienie jakie zyska NFZ, przy arbitralnych decyzjach może istotnie wpłynąć na proces zakupów wyrobów medycznych i leków dla szpitali, a tym samym uniemożliwić optymalne i efektywne leczenie. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia narzuci lekarzom konkretne opcje terapeutyczne lub konkretne wyroby medyczne, to czy weźmie także odpowiedzialność za wynik leczenia chorego?

Ponadto w projekcie zarządzenia rozszerzono stosowanie wskaźników korygujących o nowe jednostki chorobowe. Wskaźnik korygujący to dodatkowe i zupełnie uznaniowe podwyższenie finansowania diagnostyki przed podaniem leku oraz wzrost finansowania samego podania leku – dla wybranych arbitralnie przez NFZ leków. Fundusz planuje na to przeznaczyć nie mniej niż 10 mln zł (tak wynika z Oceny Skutków Regulacji do projektu z lipca br., bo w projekcie z 5 września żadne wyliczenia się nie pojawiły). Co to oznacza dla pacjenta? Szpitale zachęcone premią będą kupowały produkty wskazane przez NFZ, a potrzeby terapeutyczne pacjenta przejdą na drugi plan.

W opinii Pracodawców RP wskaźniki korygujące, które coraz częściej i śmielej stosuje Narodowy Fundusz Zdrowia, są niezgodne z prawem, gdyż ich zastosowanie nie jest zgodne z delegacją ustawową upoważniającą Fundusz do ich zastosowania.

Pracodawcy RP zawnioskowali o odrzucenie wszystkich zmian zawartych w nowelizacji zarządzenia oprócz tych, które dotyczą uregulowania wypłaty wyższych wynagrodzeń dla pracowników medycznych oraz uelastycznienia wymogów kadrowych w programach lekowych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Polityka Lekowa przyjęta

Rada Ministrów przyjęła dziś dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa on priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

Celem Polityki Lekowej Państwa jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki.

Strategiczne cele Polityki Lekowej Państwa to:
1.    Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne.
2.    Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie.
3.    Systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii.
4.    Wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.
5.    Uzyskiwanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów.
6.    Systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia  w Polsce i osiągnięcie dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych.

Zmiany w Komisji Ekonomicznej MZ

Komisja liczy 14 członków, w tym 10 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 4 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • Przewodniczący komisji: prof. Mirosław Szeligowski
  • Zastępca przewodniczącego komisji: Mirosław Markowski

Skład Komisji (stan na 12.09.2018 r.)

Imię i Nazwisko

Data powołania 

Jednostka

Zajmowane stanowisko

Pani Iga Lipska 8.02.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Główny Specjalista
Pan Bójko Jerzy 14.10.2011 Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Zastępca Dyrektora
Pani Brzozowska Melania 14.10.2011 Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

Pan Czarnogórski Michał 13.10.2011 Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik
Pani Jazgarska Elżbieta 14.10.2011 Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Dyrektor
Pani Kozłowska-Plewa Grażyna 14.10.2011 ——–  —-
Pan Markowski Mirosław 13.10.2011 Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ Naczelnik
Pan Migdalski Sebastian 16.02.2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych
Pan Szalak Hubert 13.10.2011 Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Naczelnika
Pan Prof. Szeligowski Mirosław I. 13.10.2011 Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik
Pan Urban Krzysztof 26.04.2012 Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Kierownika
Pan Jan Staniłko 1.08.2017 Departament Innowacji

Ministerstwo Rozwoju

Zastępca Dyrektora

 

Źródło: www.mz.gov.pl

Projekt Zarządzenia w sprawie programów lekowych

Na stronie www.nfz.gov.pl jest dostępny projekt Zarządzenia w sprawie programów lekowych a w nim:

  • dostosowanie zarządzenia Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.;
  • dostosowanie i ujednolicenie wzoru umowy w zakresie stosowania przepisów dotyczących przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz lekarzy posiadających specjalizacje;
  • uwzględnienie niektórych uwag zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie wymagań wobec  świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych;
  • modyfikacja oraz dodanie współczynników korygujących w wybranych programach lekowych;
  • uproszczenie wzorów dokumentów koniecznych do kwalifikacji pacjeta do programu lekowego przez zespół koordynacyjny odpowiedzialny za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 zgodnie z uwagą konsultanta krajowego w dziedzinie  endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

 

Nowa lista leków refundowanych

Minister zdrowia podpisał obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.

 W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia refundacyjnego do listy leków refundowanych zostało dodanych 30 produktów leczniczych.

Zmiany na liście aptecznej

 Adadut (Dutasterydum) został objęty refundacją w ramach listy aptecznej we wskazaniu: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Jest to nowa opcja terapeutyczna (nowa substancja czynna) w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Produkty lecznicze zawierające lamotryginę, kwas walproinowy (w tym jego sole) oraz wenlafaksynę zostały objęte refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym (off-label): leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy.

Zmiany w programach lekowych

 Maviret (Glecaprevirum + Pibrentasvirum) został objęty refundacją jako kolejna opcja terapeutyczna w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.

 Źródło: Komunikat ze strony Ministerstwa Zdrowia

Alergie przynoszą milionowe zyski

Z roku na rok sezon na pylenie przynoszą branży farmaceutycznej coraz wyższe przychody. Według firmy analitycznej IQVIA wartość produktów sprzedanych na alergię w 2018 roku wyniosła 201,5 mln złotych i była o 15 proc. wyższa niż średnia sprzedaży z ostatnich czterech sezonów.

Tegoroczny sezon alergiczny w przypadku branży farmaceutycznej należał zdecydowanie do udanych – z danych firmy IQVIA już w kwietniu (za okres pyleń przyjęto miesiące od marca do czerwca 2018) sprzedaż preparatów z pięciu klas produktów antyalergicznych przekroczyła 28,2 proc. niż w analogicznym okresie 2017 roku. Tren ten utrzymał się również w czerwcu, kiedy to sprzedaż była o 3,9 proc. wyższa niż w szczycie sezonu alergicznego 2017 roku.

Więcej Polaków leczy się samodzielnie
Zdaniem analityków IQVIA dobry wynik sprzedażowy to składowa dwóch czynników – rosnącej populacji pacjentów korzystających z produktów na alergię oraz nieznacznie rosnących kosztów przyjmowanej terapii.

W 2018 roku udział alergików pojawiających się z aptekach rósł w każdej z grup wiekowych. Co więcej ponad połowa cierpiących sięgała po preparaty bez recepty (57 proc.), a jedynie na co trzecim aptecznym paragonie pojawiały się leki Rx.

W stosunku do 2017 roku alergicy w 2018 roku ponosili również wyższe koszty swojej terapii – zapłata pacjenta w pojedynczej transakcji wynosiła 23,31 zł (i była o 1,2 proc, wyższa niż rok wcześniej), natomiast średnia cena preparatu wyniosła 14,23 złotego i była o 1,9 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W raporcie firmy IQVIA zwrócono również uwagę, że z roku na rok wyraźnie zaznacza się trend wzrostowy w udziale ilościowym produktów na alergię wydawanych bez recepty przy jednoczesnym, systematycznym spadku udziałów refundowanych leków Rx. Jak wyjaśniają analitycy trend ten zaznacza się od 2012 roku i powiązany jest m.in. z wprowadzaniem nowych marek preparatów ITC oraz rezygnowaniu producentów lub usunięciu leków z wykazów refundacyjnych.
Kto został prymusem w klasie?
Najlepiej sprzedającą się marką parasolową okazałą się Clatra (Berlin-Chemie Menarini), której sprzedaż w minionym sezonie sięgnęła 19,7 mln złotych, tuż za nią uplasowała się marka Rupafin (Takeda) osiągając sprzedaż na poziomie 11,8 mln zł, a podium zamknęła marka Zyrtec (Vedim-UCB) z 11 mln sprzedażą.

Liderem wśród firm oferujących produkty dla alergików w 2018 roku okazała się Polpharma, tuż za nią uplasował się Berlin Chemie-Menarini (właściciel lidera wśród marek – Clatra) i UCB (marka Zyrtec). Pierwsza dziesiątką firm farmaceutycznych oferujących preparaty dla alergików wygenerowała sprzedaż na poziomie 139 mln złotych – co stanowiło blisko dwie trzecie sprzedaży w ujęciu wartościowym.

Za politykazdrowotna.com

Źródło grafik: IQVIA

TOP 5 produktów, refundowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii

Centrala NFZ podała do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres: styczeń –  kwiecień 2018 r.

Przedstawiamy listę 5 substancji o najwyższej kwocie refundacji.

Nadal niekwestionowanym liderem pozostaje Herceptyna. Lek na raka piersi firmy Roche w wersji podskórnej i dożylnej kosztował płatnika przez 4 pierwsze miesiące roku ponad 120 mln złotych.

Mabthera to kolejny preparat firmy z Bazylei. W jego przypadku wartość refundacji przekroczyła 45 mln złotych.

Humira, czyli Adalimumab zajmuje 3 miejsce na podium z wartością refundacji wynoszącą niespełna 40 mln złotych.

Ostanie 2 miejsca w TOP 5 to Revlimid i Pertuzumab. 

Wartość refundacji tych 5 substancji (w okresie od stycznia do kwietnia) pochłonęła ponad 257 milionów złotych (ponad 21,5%) spośród niespełna 1,2 miliarda całkowitych wydatków na substancje czynne stosowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.