Rada Przejrzystości pracuje nad oceną leków w programach lekowych

Na najbliższym posiedzeniu Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się między innymi przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny leków w programach lekowych:

 • TECENTRIQ (atezolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedorobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem (ICD-10 C34)”.
 • HUMIRA (adalimumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)”.

Ponadto w porządku obrad przewidziano:

 • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Sandostatin LAR (octreotide) we wskazaniu: oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny (ICD-10: D32.0).
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2020” (woj. lubelskie).
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” (woj. wielkopolskie).
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego KEYO we wskazaniach: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt dehydrogenazy pirogronianu.

Źródło: AOTMiT

Nowe wyceny w onkologii

     Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje nowe wyceny w onkologii. W tym celu Prezes Agencji zwrócił się z wnioskiem do świadczeniodawców posiadających umowę o  udzielanie świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf.

Postępowanie skierowane jest do podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane z zakresu leczenie szpitalne lub ambulatoryjna opieka specjalistyczna w co najmniej jednej ze wskazanych komórek organizacyjnych:

4072 Oddział nowotworów krwi,
4140 Oddział medycyny nuklearnej,
4180 Oddział medycyny paliatywnej,
4240 Oddział onkologiczny,
4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii,
4244 Oddział radioterapii,
4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej,
4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
4460 Oddział ginekologii onkologicznej,
4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej,
4540 Oddział chirurgii onkologicznej,
4640 Oddział urologiczny,
4670 Oddział leczenia jednego dnia,
1072 Poradnia nowotworów krwi,
1210 Poradnia genetyczna,
1212 Poradnia genetyczno-onkologiczna,
1222 Poradnia leczenia bólu,
1240 Poradnia onkologiczna,
1242 Poradnia chemioterapii,
1244 Poradnia radioterapii,
1249 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej,
1250 Poradnia medycyny nuklearnej,
1460 Poradnia ginekologii onkologicznej,
1540 Poradnia chirurgii onkologicznej.

 

Źródło: AOTMiT

Zmiany w Zarządzeniu Prezesa NFZ

W Centrali NFZ trwają prace nad wprowadzeniem zmian w Zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.  W projekcie, który został przekazany do konsultacji, znajdują się m.in:

 •  §2 pkt 21 określający definicję współczynnika korygującego;
 •  §14a zgodnie z którym premiowane będzie stosowanie tańszych odpowiedników leków zawierających substancje czynne kapecytabina oraz bendamustyna. Analiza rozliczania ww. substancji czynnych wykazała, że cześć świadczeniodawców, mimo refundacji leków równoważnych, stosuje wyłącznie leki referencyjne, których koszt jest znacznie wyższy. W celu zmiany opisanej sytuacji proponuje się wprowadzenie współczynnika korygującego, który zapewni premiowanie stosowania tańszych odpowiedników leków. Współczynnik korygujący pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii poprzez obniżenie jej kosztów, co pozwoli na leczenie większej grupy chorych. Szacowane oszczędności wynikające z wprowadzenia wyżej opisanego mechanizmu mogą wynieść ok. 3,2 mln złotych rocznie;
 • zmiany w załączniku nr 1n do zarządzenia:
  1. w części A – Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii – wykreślenie kodów EAN:
   • 5909990932580, 5909990932597 oraz 5909990932603 dla substancji czynnej 5.08.10.0000030 – gemcitabinum,
   • 5909991141141 oraz 5909991141189 dla substancji czynnej 5.08.10.0000075 – bendamustinum hydrochloridum,
  2. w części B – Katalog leków refundowanych stosowanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory – wykreślenie kodów EAN: 5909990356522 oraz 5909990356546 dla substancji czynnej 5.08.10.0000005 – calcii folinas;
 • zmiany w załączniku 1t do zarządzenia – Katalog świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, w części B substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP – usunięcie procedur: 5.08.05.0000183 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (tretinoinum) inj. – 100 mg oraz 5.08.05.0000186 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (posaconazole) p.o. – 100 mg.

więcej

http://nfz.gov.pl/

Koszt refundacji leków onkologicznych I-X 2017 r.

Wydatki NFZ na refundację leków w programach lekowych i chemioterapii wyniosły w okresie od stycznia do października 2017 r. ponad 3 mld zł.

NFZ w swoich komunikatach podaje łączny koszt leków rozliczanych w programach lekowych i w katalogu chemioterapii, bez rozróżnienia ile wydaje na programy dla pacjentów onkologicznych. Policzyliśmy ile kosztuje Płatnika leczenie onkologiczne.

3 074 608 866 zł – to wydatki publiczne na leki w programach lekowych i katalogu chemioterapii, z tego 58% (1 791 037 134 zł) to koszt leczenia onkologicznego.

Tak zmieniły się kwoty w ciągu jednego miesiąca:

53 % wydatków NFZ na leczenie nowotworów generuje 10 produktów. Poniższe dane dotyczą okresu I-X 2017 r.

 

Dla porównania, tak zwiększyła się kwota refundacji tych leków w ciągu jednego miesiąca

 

O metodzie

 • dane zostały przygotowane na podstawie komunikatów NFZ na temat wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.
 • komunikaty NFZ zawierają kody EAN, liczbę opakowań i wartość refundacji leków m.in. we wszystkich programach lekowych i chemioterapii. Znalezienie informacji o lekach refundowanych w leczeniu onkologicznym wymaga dokładnej analizy.
 • Lek MabThera znajduje się w wykazach leków refundowanych jednocześnie w programach lekowych i w katalogu chemioterapii.

 

 

Iza Bobowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa lista leków refundowanych

Pojawił się projekt nowego obwieszczenia Ministra Zdrowia. Wśród nich min.:

         1.  Refundacja apteczna –

 • Formetic (metforminum) został objęty refundacją we wskazaniu: zespół policystycznych jajników.

  2.  Programy lekowe 

 • Dysport (Clostridium botulinum typ A) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie.
 • Ofev (nintedanib) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.
 • Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.  Przedmiotowa zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej okres pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS).
 • Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”.
 • Synagis (paliwizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-marca-2018-r/

Zmiany w leczeniu SM?

Program lekowy „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” umożliwia terapię w drugiej linii leczenia jedynie do 60 miesięcy.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wydłużeniem tego okresu.

Leki stosowane w programie: Tysabri (natalizumab) i Gilenya (fingolimod) posiadają pozytywną opinię Prezesa AOTMiT na objęcie refundacją we wnioskowanym zakresie. Zakończyły się również negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną.

 

więcej

http://www.mz.gov.pl/

Szansa na nowe wyceny w onkologii?

Czyżbyśmy zbliżali się wreszcie do dyskusji o zmianach w finansowaniu onkologii? Jak wiadomo zmiana wycen w tej dziedzinie związana z wprowadzeniem pakietu onkologicznego,  spowodowała dramatyczne pogorszenie sytuacji dużych ośrodków onkologicznych, takich jak Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie.

Tymczasem 22 lutego na Posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji nr 3/2018.  omówione mają być min.  założenia dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Czyżby szansa na przełom? Będziemy śledzić na bieżąco.

Europejska baza wiedzy o nowotworach

Od poniedziałku (5 lutego) działa europejska baza wiedzy o raku. Na stronie internetowej uruchomionej przez Komisję Europejską można znaleźć wiarygodne dane na temat nowotworów (powstawanie, leczenie, zapobieganie). Jeśli chodzi o liczbę zachorowań na raka Polska znajduje się poniżej średniej europejskiej, natomiast wysoka jest u nas umieralność z powodu nowotworów.

 

więcej

http://www.encr.eu

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozszerzeniem profilaktyki RS

Pomimo negatywnej oceny AOTMiT w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wnioskiem o rozszerzenie dostępu do programu lekowego Profilaktyka zakażeń wirusem RS dla tzw. starszych wcześniaków, czyli dzieci urodzonych od 28 do 32 tygodnia ciąży.

Obecnie dostęp do leczenia lekiem Synagis (paliwizumab) w ramach tego programu mają dzieci urodzone w 28 tygodniu ciąży lub wcześniej.

więcej

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/pracujemy-nad-rozszerzeniem-profilaktyki-rs-dla-starszych-wczesniakow

Leki onkologiczne, producenci o największym udziale w rynku

 

 • dane zostały przygotowane na podstawie komunikatów NFZ na temat wielkości kwot przeznaczonych na refundację leków w programach lekowych i chemioterapii,
 • porównywane okresy to styczeń – wrzesień 2016 r. i styczeń – wrzesień 2017 r.

10 najdroższych leków w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. było produkowanych przez 5 firm farmaceutycznych.

Kwota ich refundacji to ok. 57% wydatków na onkologiczne programy lekowe i chemioterapię w tym okresie.

 

10 najdroższych leków w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. było produkowanych przez 7 firm farmaceutycznych.

Kwota ich refundacji to ok. 53% wydatków na onkologiczne programy lekowe i chemioterapię w tym okresie.


Niekwestionowanym liderem jest firma Roche, w analizowanym okresie zanotowała wzrost o prawie 15 mln zł. Roche jest producentem takich leków jak: Herceptin, MabThera, Avastin i Zelboraf.

Druga pod względem kwot refundacji jest firma Novartis producent leków: Glivec i Tasigna.

Firma Celgene Europe jest odpowiedzialna za lek Revlimid.

 

Iza Bobowska, EconMed Europe