Wróć na stronę główną

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ – zmiany w programach lekowych

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 125/2017/DGL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany podyktowane są wejściem w życie od 1 maja 2018 roku nowej listy leków refundowanych. Na liście pojawiły się dwa nowe programy lekowe: leczenie akromegalii pasyreotydem oraz leczenie opornej i  nawrotowej  postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu, ponadto kilka innych programów zostało rozszerzonych o nowe substancje czynne.

Zgodnie z projektem zarządzenia zmianie ulegają:

 • załącznik nr 1k do zarządzenia (katalog świadczeń i zakresów), do którego:

Dodane zostały świadczenia:

– 03.0000.399.02 Leczenie akromegalii pasyreotydem oraz umożliwienia ich rozliczania w ramach hospitalizacji jednodniowej oraz porady ambulatoryjnej,

– 03.0000.400.02 Leczenie opornej i  nawrotowej  postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu oraz umożliwienia ich rozliczania w ramach hospitalizacji, hospitalizacji jednodniowej oraz porady ambulatoryjnej.

Usunięte zostały świadczenia:

– 03.0000.201.02 Kwalifikacja do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu – 1 oraz weryfikacja jego skuteczności,

– 03.0000.202.02 Kwalifikacja do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych oraz weryfikacja jego skuteczności,

– 03.0000.204.02 Kwalifikacja do programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B oraz weryfikacja jego efektów,

– 03.0000.209.02 Kwalifikacja do leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz weryfikacja jego efektów,

– 03.0000.210.02 Kwalifikacja do leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) oraz weryfikacja jego skuteczności

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania rozliczania tzw. kwalifikacji do programów lekowych do opinii Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z która nie stanowią one odrębnych zakresów świadczeń podlegających kontraktowaniu, a jedynie tzw. produkty rozliczeniowe pozwalające na finansowanie działań Zespołów Koordynacyjnych.

Połączone zostały dotychczasowe odrębne świadczenia:

– kwalifikacja do programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B oraz weryfikacja jego efektów oraz

– kwalifikacja do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu – 1 oraz weryfikacja jego skuteczności

w świadczenie 5.08.07.0000022 – kwalifikacja do programów lekowych, w których zakup leku następuje w trybie określonym w § 11 zarządzenia. Zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia jednolitości postępowania w przypadku programów lekowych, w których zakup leków następuje w drodze wspólnego zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów zarządzenia.

Wykreślono z kolumny „uwagi” odwołania do załączników 1g i 1h w związku z zakończeniem obowiązywania wszystkich umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne – program leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej.

Pozostałe zmiany w zarządzeniu:

 • dostosowanie § 4 pkt 1 do zmiany nazwy załącznika nr 4 do zarządzenia;
 • dostosowanie § 8 pkt 4, § 9 ust. 2 oraz § 18 do zmian wynikających z usunięcia wybranych załączników do zarządzenia oraz ze scalenia załączników dotyczących kwalifikacji do programów:
 1. leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki,
 2. leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1,
 3. leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN),
 4. leczenia zespołu Prader-Willi,
 5. leczenia niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT),
 6. leczenia hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR),
 7. zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B;
 • modyfikacja przepisów wprowadzających współczynniki korygujące premiujące stosowanie tańszych odpowiedników leków refundowanych.
 • 26 ust. 4 – dodano przepis wprowadzający konieczność dołączenia pozytywnej opinii konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w odpowiedniej dziedzinie medycyny do wniosku o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń z zakresu programów lekowych.
 • do załącznika nr 1l do zarządzenia (Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych) dodano produkty rozliczeniowe wynikające z wprowadzenia nowych programów lekowych oraz ujednolicono wartości ryczałtu rocznego w ramach produktów rozliczeniowych: 5.08.08.0000007 Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (cetuksymab, panitumumab) oraz 5.08.08.0000088   Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem.
 • do załącznika nr 1m do zarządzenia (Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych) dodano nowe substancje czynne.
 • w załączniku nr 3 do zarządzenia (Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych) znalazły się wymagania dla nowych programów lekowych oraz korekcie uległy wymagania dla programów:

– leczenie zaawansowanego raka jelita grubego, leczenie raka wątrobowokomórkowego, leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, leczenie raka piersi, leczenie raka nerki, leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki, lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu,

– dodano możliwość realizacji programu na oddziale leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej.

 • w załączniku nr 4 do zarządzenia (Wykaz programów lekowych i kwalifikacji) znalazły się nowe programy lekowe i substancje czynne.

Proponuje się wejście w życie projektowanych regulacji z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 maja 2018 r., z wyjątkiem:

 • zmian dotyczących współczynników korygujących premiujących stosowanie tańszych leków, które wejdą w życie 1 listopada br. ze względu na konieczność modyfikacji systemów informatycznych NFZ;
 • zmian dotyczących połączenia dotychczasowych odrębnych świadczeń: kwalifikacja do programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B oraz weryfikacja jego efektów oraz kwalifikacja do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu – 1 oraz weryfikacja jego skuteczności, które wejdą w życie 1 lipca br.

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/