Wróć na stronę główną

Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczące chemioterapii

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie internetowej NFZ, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Wprowadzane zmiany są konieczne i wynikają ze zmian w refundacji leków stosowanych w chemioterapii, wprowadzonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 32 ).

Zmiany dotyczą:

  • dostosowania § 6 ust. 9 do zmian wynikających ze zmiany nazwy załącznika nr 4 do zarządzenia, tj. karty wydania leku oraz dodania § 6 ust. 9a;
  • zmiany ust. 2 w § 14b dotyczącej współczynnika korygującego, który premiuje stosowanie tańszych odpowiedników leków (będzie stosowany w przypadku, gdy określone jednostkowe podanie lub wydanie leku danemu pacjentowi u danego świadczeniodawcy będzie spełniało warunek kosztowy określony w tym przepisie).
  • modyfikacji załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego, w części A, Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na:wykreśleniu kodów EAN: 5909990009664 oraz 5909990080205 dla substancji czynnej 5.08.10.0000053 – pemetreksedum oraz dodaniu kodów EAN: 5909991354480, 5909991354503, 5909991354053 oraz 5909991354077 dla substancji czynnej 08.10.0000082 – anagrelidum.
  • modyfikacji załącznika 1t do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, w części B substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na usunięciu procedur: 08.05.0000182 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (bleomycinum) inj. – 100 j.m. oraz 08.05.0000184 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (doxorubicinum liposomanum nonpegylatum) p.o. – 100 mg. NFZ motywuje tę decyzję ponownym umieszczeniem na liście leków refundowanych substancji: bleomecyna oraz doxorubicyna liposomalna, dlatego nie ma już powodu do podawanie leków niezarejestrowanych w Polsce.
  • zmianie ulegają również załączniki 3a (indywidualna karta leczenia chorego) i 4 (karta wydania leku).

Prezes NFZ proponuje wejście w życie projektowanych przepisów z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 maja 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 

Źródło: http://nfz.gov.pl/