Kwietniowe posiedzenia Rady Przejrzystości

Kwiecień zapowiada się bardzo intensywnie jeśli chodzi o plan pracy Rady Przejrzystości.

Rada zaczyna pracę zaraz po Świętach, czyli 3 kwietnia. Zajmie się  oceną 2 leków,  stosowanego w reumatoidalnym zapaleniu stawów i terapii dysfagii u pacjentów po udarze mózgu. Oraz decyzją w sprawie importu docelowego środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. dla chorych z wielolekooporną gruźlicą.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 kwietnia – Rada Przejrzystości zajmie się oceną 5 leków m.in. oceną leków stosowanych w onkologii. Rada będzie decydować również o zasadności refundacji 6 leków w ramach importu docelowego.

16 kwietnia Rada oceni lek stosowany w leczeniu płaskonabłonkowego raka jamy ustnej, gardła i krtani.Będzie także oceniać zasadnośc refundacji leków w ramach importu docelowego.

Na posiedzeniu 23 kwietnia Rada nie będzie oceniać leków a jedynie projekty samorządowych programów polityki zdrowotnej.

Ostatnie Rady Przejrzystości będzie miało miejsce 30 kwietnia. Rada oceni min. lek stosowany w programie lekowym: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”. Przygotowane ma też być  stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku na zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Źródło: Strona www AOTMiT.

 

 

11/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości AOTMiT zbierze się po raz kolejny 26.03.2018 r. W porządku obrad znajduje się między innymi przygotowanie opinii na temat zasadności finansowania ze środków publicznych leków stosowanych w leczeniu nowotworów płuca i pęcherza moczowego.

Rada będzie pracować nad oceną:

 • leku KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu: nowotwór złośliwy pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10 C67.8).
 •  leku HERCEPTIN (trastuzumab) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca IV z mutacją Her2 YVMA (ICD-10: C34).
 • leku SYLVANT (siltuximab) we wskazaniu: choroba Castlemana (ICD-10: D47.4).

oraz nad przygotowaniem stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leków MELADYNINE, MESTINON RETARD, MESTINON, LATUDA i środków  spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego: MCT Oil, ELMIRON.

Źródło: AOTMiT

Nowe Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące programów lekowych

 

Na stronie internetowej NFZ pojawiło się Zarządzenie Nr 25/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 21 marca 2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmianie ulegają między innymi:

1) w § 6 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. W przypadkach, w których wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia wprowadzają możliwość realizacji świadczeń na:
1) całodobowym oddziale szpitalnym oraz w poradni specjalistycznej albo
2) całodobowym oddziale szpitalnym i na oddziale leczenia jednego dnia, albo
3) całodobowym oddziale szpitalnym i na oddziale leczenia jednego dnia oraz w poradni specjalistycznej
– czas pracy personelu ustalany i weryfikowany jest łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.
7. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń w:
1) poradni specjalistycznej albo
2) oddziale leczenia jednego dnia, albo
3) poradni specjalistycznej i oddziale leczenia jednego dnia
– wymóg dotyczący czasu pracy personelu uważa się za spełniony, jeżeli godziny pracy personelu są dostosowane do harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń lub został spełniony warunek dotyczący minimalnego czasu pracy personelu określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.”;

Źródło: Centrala NFZ

Pełna treść Zarządzenia:

http://www.nfz.gov.pl/

Rada Przejrzystości pracuje nad oceną leków w programach lekowych

Na najbliższym posiedzeniu Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się między innymi przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny leków w programach lekowych:

 • TECENTRIQ (atezolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedorobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem (ICD-10 C34)”.
 • HUMIRA (adalimumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)”.

Ponadto w porządku obrad przewidziano:

 • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Sandostatin LAR (octreotide) we wskazaniu: oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny (ICD-10: D32.0).
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2020” (woj. lubelskie).
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” (woj. wielkopolskie).
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego KEYO we wskazaniach: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt dehydrogenazy pirogronianu.

Źródło: AOTMiT

Nowe wyceny w onkologii

     Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje nowe wyceny w onkologii. W tym celu Prezes Agencji zwrócił się z wnioskiem do świadczeniodawców posiadających umowę o  udzielanie świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf.

Postępowanie skierowane jest do podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane z zakresu leczenie szpitalne lub ambulatoryjna opieka specjalistyczna w co najmniej jednej ze wskazanych komórek organizacyjnych:

4072 Oddział nowotworów krwi,
4140 Oddział medycyny nuklearnej,
4180 Oddział medycyny paliatywnej,
4240 Oddział onkologiczny,
4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii,
4244 Oddział radioterapii,
4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej,
4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
4460 Oddział ginekologii onkologicznej,
4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej,
4540 Oddział chirurgii onkologicznej,
4640 Oddział urologiczny,
4670 Oddział leczenia jednego dnia,
1072 Poradnia nowotworów krwi,
1210 Poradnia genetyczna,
1212 Poradnia genetyczno-onkologiczna,
1222 Poradnia leczenia bólu,
1240 Poradnia onkologiczna,
1242 Poradnia chemioterapii,
1244 Poradnia radioterapii,
1249 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej,
1250 Poradnia medycyny nuklearnej,
1460 Poradnia ginekologii onkologicznej,
1540 Poradnia chirurgii onkologicznej.

 

Źródło: AOTMiT

Zmiany w Zarządzeniu Prezesa NFZ

W Centrali NFZ trwają prace nad wprowadzeniem zmian w Zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.  W projekcie, który został przekazany do konsultacji, znajdują się m.in:

 •  §2 pkt 21 określający definicję współczynnika korygującego;
 •  §14a zgodnie z którym premiowane będzie stosowanie tańszych odpowiedników leków zawierających substancje czynne kapecytabina oraz bendamustyna. Analiza rozliczania ww. substancji czynnych wykazała, że cześć świadczeniodawców, mimo refundacji leków równoważnych, stosuje wyłącznie leki referencyjne, których koszt jest znacznie wyższy. W celu zmiany opisanej sytuacji proponuje się wprowadzenie współczynnika korygującego, który zapewni premiowanie stosowania tańszych odpowiedników leków. Współczynnik korygujący pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii poprzez obniżenie jej kosztów, co pozwoli na leczenie większej grupy chorych. Szacowane oszczędności wynikające z wprowadzenia wyżej opisanego mechanizmu mogą wynieść ok. 3,2 mln złotych rocznie;
 • zmiany w załączniku nr 1n do zarządzenia:
  1. w części A – Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii – wykreślenie kodów EAN:
   • 5909990932580, 5909990932597 oraz 5909990932603 dla substancji czynnej 5.08.10.0000030 – gemcitabinum,
   • 5909991141141 oraz 5909991141189 dla substancji czynnej 5.08.10.0000075 – bendamustinum hydrochloridum,
  2. w części B – Katalog leków refundowanych stosowanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory – wykreślenie kodów EAN: 5909990356522 oraz 5909990356546 dla substancji czynnej 5.08.10.0000005 – calcii folinas;
 • zmiany w załączniku 1t do zarządzenia – Katalog świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, w części B substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP – usunięcie procedur: 5.08.05.0000183 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (tretinoinum) inj. – 100 mg oraz 5.08.05.0000186 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (posaconazole) p.o. – 100 mg.

więcej

http://nfz.gov.pl/