Nowe leki na liście leków refundowanych w onkologii

Od maja pacjenci chorzy na raka płuc i nerki  będą mieli dostęp do nowych leków w ramach istniejących programów lekowych.

Chorzy na chłoniaka Hodgkina rozpoczną leczenie w ramach nowego programu lekowego: Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka  Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C 81).

Program lekowy: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10  C 34), został poszerzony o nowe cząsteczki:

 • pembrolizumab, do stosowania w pierwszej linii leczenia oraz
 • niwolumab, w drugiej linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu).

Pacjenci z rakiem nerki zyskali dostęp do immunoterapii z wykorzystaniem leków niwolumab oraz kabozantynib w ramach programu lekowego: Leczenie raka nerki (ICD-10  C 64).

 

16/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości AOTMiT zbierze się ponownie 07.05.2018 r. aby przygotować stanowisko m.in. w sprawie leku stosowanego w programach lekowych. Rada wyda opinię na temat:

 • oceny leku OPDIVO (nivolumabum) w ramach programu lekowego „Niwolumab w leczeniu płaskonabłonkowego raka jamy ustanej, gardła lub krtani postępującego podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny (ICD-10: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09, C10, C12, C13, C14, C32)”.
 • oceny leku KETOCONAZOLE HRA (ketoconazolum) we wskazaniu leczenie endogennego zespołu Cushinga u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Rada zajmie się również przygotowaniem opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • EXJADE (deferasirox) we wskazaniu: zespoły mielodysplastyczne ( ICD-10: D46),
 • HUMIRA (adalimumab) we wskazaniu: ropne zapalenie gruczołów potowych apokrynowych (ICD-10: L.73.2).

W porządku obrad znajduje się również przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego:

 • L-Carnitine Crystalline we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3- metylokrotonyloglicynuria , deficyt CACT, zespół MELAS.
 • INTUNIV (guanfacine hydrochloride) we wskazaniu: leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
 • LAMPRENE (clofaziminum) we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakterioza dróg rodnych.

 

Źródło: AOTMiT

Od maja zmiany w programach lekowych

Na stronach Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się z projektem obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który będzie obowiązywać od 1 maja 2018 r.

Wraz z nowym obwieszczeniem pojawi się nowy program lekowy dla chorych z akromegalią: Leczenie akromegalii pasyreotydem (Signifor). Ponadto do istniejącego już programu: Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, został włączony kolejny, nowy lek: wedolizumab (Entyvio).

Trwają również negocjacje w sprawie wprowadzenia na listę leków refundowanych leków stosowanych w terapii raka nerki, płuca i w chorobie Parkinsona.

 

Źródło: MZ

 

Finansowanie programów lekowych w Polsce

Analizując plany finansowe NFZ, począwszy od 2012 roku zauważamy wyraźny wzrost poziomu finansowania programów lekowych.

Wzrost finansowania wiąże się bezpośrednio ze wzrostem liczby samych programów lekowych. Na początku 2012 roku mieliśmy 42 programy, w 2015 – 58, a od marca 2018 roku NFZ finansuje 92 programy lekowe.

 

 

*kwoty za 2018 rok są niższe niż np. w 2017 roku, ponieważ dotyczą planów finansowych NFZ z początku roku i w ciągu roku ulegną zwiększeniu. W pozostałych okresach są to plany finansowe uwzględniające korekty na koniec roku.

Raport NIK o nieprawidłowościach w aptekach szpitalnych

Kontrolerzy NIK sprawdzili w 24 szpitalach funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego prawidłowość realizacji zadań przez apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej. Przedmiotem kontroli była też kwestia odpowiedzi na pytanie czy szpitale prowadzą racjonalną gospodarkę lekową. Sprawdzane były:

 • Realizacja usług farmaceutycznych, szczególnie warunki i wyposażenie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za te zadania.
 • Bezpieczeństwo pacjentów w procesie leczenia (właściwe przechowywanie i dostarczanie leków).
 • Nadzór nad gospodarką lekową w szpitalu.

W każdym z kontrolowanych szpitali stwierdzono nieprawidłowości, nie było żadnej placówki do której kontrolerzy nie mieliby zastrzeżeń. Z powodu braku należytego nadzoru nad obrotem lekami NIK w trzech przypadkach skierowała do dyrektorów szpitali zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego (art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli).

Oto najważniejsze wnioski z kontroli:

 • W 92% szpitali nie prowadzono obrotu lekami w sposób umożliwiający pełną identyfikację posiadanych zasobów leków.
 • W prawie 80% placówek stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem magazynowym leków a ewidencjami.
 • W 54% szpitali leki nie były przechowywane we właściwy sposób, co mogło skutkować podaniem pacjentowi niepełnowartościowego leku lub mogło negatywnie wpłynąć na czas udzielenia pomocy. W tym wykazano niewłaściwe przechowywanie leków na oddziałach.
 • W 37 % szpitali obrót lekami nie gwarantował pacjentom podania produktów leczniczych spełniających wymogi jakościowe; przechowywano leki przeterminowane oraz o nieustalonym pochodzeniu, a także niewłaściwie postępowano z lekami wycofanymi z obrotu.

Ponadto w części placówek nie zatrudniano odpowiedniej liczby farmaceutów, a ich czynności wykonywali technicy farmacji nie posiadający odpowiednich uprawnień zawodowych. NIK podkreśla również niewystarczającą ilość kontroli przeprowadzanych w aptekach szpitalnych przez Inspekcję Farmaceutyczną. W 2017 roku skontrolowano jedynie 19% aptek i działów farmacji szpitalnej.

W związku z licznymi nieprawidłowościami NIK skierowała kierowników kontrolowanych placówek liczne zalecenia pokontrolne. Zwróciła się również do Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego z szeregiem wniosków o podjęcie działań, w tym legislacyjnych, mających poprawić bezpieczeństwo pacjentów w zakresie farmakoterapii. W szczególności NIK wskazuje na potrzebę określenia wymagań kadrowych, lokalowych i organizacyjnych dla działów farmacji szpitalnej oraz o wprowadzenie w ustawie Prawo Farmaceutyczne minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w tych jednostkach. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna dostała zalecenie zintensyfikowania nadzoru nad aptekami szpitalnymi.

 

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli