Realizacja programu lekowego B.14: Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej w 2019 roku

Tym razem przygotowaliśmy zestawienie dot. realizacji programu lekowego B.14: Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 1310 pacjentów. W sumie w ramach programu B.14 refundowane były 3 leki. Najwięcej pacjentów otrzymało nilotynib (619), potem kolejno dazatynib (588) i bosutynib (103).

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych poszczególnymi lekami w podziale na województwa.

Najwięcej pacjentów leczonych dazatynibem było w województwie mazowieckim (103), potem kolejno w małopolskim (66) i śląskim (64). W przypadku nilotynibu najwięcej pacjentów leczono w województwie śląskim (81), potem kolejno w mazowieckim (71) i wielkopolskim (66). Natomiast najwyższą liczbę pacjentów leczonych bosutynibem odnotowano w województwie małopolskim (22).

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.14 wyniósł 215 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni nilotynibem (242 dni), a najkrócej bosutynibem (117 dni).

Koszty refundacji leków w programie B.14 wyniosły: 118 239 235 PLN. Są to głównie koszty refundacji 2 leków: nilotynibu (63,5 mln PLN) i dazatynibu (50 mln PLN). Koszty refundacji bosutynibu były stosunkowo niskie i wyniosły 4,8 mln PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla nilotynibu (102 846 PLN).  Dla dazatynibu wyniósł około 84 699 PLN a bosutynibu 46 351 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 934 016 PLN, a diagnostyki – 4 569 408 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.14 w 2019 roku wyniósł: 124 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.14 w 2019 wyniosła: 121 mln PLN, z czego ponad 117 mln PLN stanowią leki a 3,5 mln PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (17 mln) i śląskim (14 mln).

W sumie program B.14 realizowało 40 ośrodków. Szczegóły dot. nazw konkretnych placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim – 6. Po 4 świadczeniodawców realizujących program odnotowano w województwie: śląskim, dolnośląskim i lubelskim.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Realizacja programu lekowego B.6: Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca w 2019 roku

Bazując na pharmcalculators.com przygotowaliśmy zestawienie dot. realizacji programu lekowego B.6: Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 3 334 pacjentów. Najwięcej pacjentów otrzymało niwolumab (866), atezolizumab (694) i pembrolizumab (627). W sumie w ramach programu B.6 refundowanych było 10 leków, z czego w lipcu 2019 włączono do ww. programu dwa leki – afatynib i nintedanib, które do maja 2019 r. znajdowały się w programie B.63. Od września do programu B.6 włączono także alektynib.

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych trzema najczęściej stosowanymi lekami w podziale na województwa.

Dla wymienionych trzech leków, najwięcej pacjentów leczonych jest w województwie mazowieckim oraz w śląskim.

Średni czas pacjenta w programie B.6 wyniósł 127 dni. Najdłużej w programie byli pacjenci leczeni pembrolizumabem (171 dni), a najkrócej nintedanibem (55 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B.6 wyniosły: 212 510 421 PLN. Najwyższe kwoty refundacji zostały przeznacone na niwolumab (74,8 mln PLN), oraz pembrolizumab (58,2 mln PLN), najniższe natomiast na alektynib (1,6 mln PLN) oraz nintedanib (1,3 mln PLN).

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 7 288 795 PLN, a diagnostyki – 3 477 203 PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla ozymertynibu (118 742 PLN), pembrolizumabu (około 92 864 PLN) i niwolumabu (86 406). Najniższy jest natomiast dla nintedanibu i wynosi 14 735 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu w 2019 roku wyniósł: 223 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.6 w 2019 wyniosła: 181 mln PLN, z czego 12 056 074 PLN obejmowało leki a 168 452 157 PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (41,7 mln), śląskim (26,4 mln) i łódzkim (16,3 mln).

Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie śląskim (19), natomiast województwo mazowieckie jest dopiero drugie z 15 świadczeniodawcami. W sumie program B.6 realizowało 105 ośrodków. Szczegóły dot. placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

TOP 10 Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) wg całkowitej wartości hospitalizacji

Do aplikacji pharmcalculators.com dodane zostały nowe kalkulatory dotyczące realizacji Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)!

Na ich podstawie zestawiono 10 TOP JGP w 2019 roku pod względem wysokości całkowitej wartości hospitalizacji.

Spośród wszystkich JGP, wartość hospitalizacji dla grupy o kodzie E53G – Niewydolności krążenia była najwyższa i wyniosła blisko 805 mln PLN, natomiast liczba hospitalizacji dla E53G wyniosła 207 727. Leczenie niewydolności krążenia jest przede wszystkim realizowane przez szpitale I stopnia, które wykonały najwięcej hospitalizacji (96 699) a ich całkowita wartość w 2019 wyniosła 370,5 mln  PLN.

Na drugim miejscu znajduje się grupa A48 – Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym z wartością hospitalizacji na poziomie 646 mln PLN i liczbą hospitalizacji – 60 tyś. Kompleksowe leczenie udarów jest realizowane przede wszystkim przez szpitale II i III stopnia.

Inne grupy JGP, na które NFZ wydaje najwięcej to m.in: B19G Usunięcie zaćmy – kategoria II, H14 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego, N01 Poród, E12G Ostre zespoły wieńcowe – leczenie inwazyjne.

Chcesz sprawdzić interesującą Cię grupę JGP – sprawdź szczegóły na pharmcalculators.com

Kontrakty NFZ na programy lekowe vs. koszty społeczne

Prezentujemy 5 najbardziej kosztochłonnych programów lekowych w zestawieniu ze stratą PKB generowaną tylko przez same zwolnienia lekarskie w odpowiadających jednostkach chorobowych wg kodów ICD-10.

Spośród wszystkich programów lekowych, program Leczenie Raka Piersi (B.9) ma najwyższy kontrakt NFZ wynoszący prawie 432 mln PLN, jednocześnie kontrakt ten jest niższy o ponad 67 mln PLN od kosztów społecznych wynikających z samych zwolnień lekarskich dla pacjentek z nowotworem złośliwym sutka (ICD-10 C50).

Z wysoką absencją chorobową wiąże się również rak jelita grubego oraz nowotwór złośliwy oskrzela i płuca. W przypadku raka jelita grubego wartość kontaktu na program lekowy jest niższa niż strata PKB wynikająca z absencji w pracy.

Warto zwrócić uwagę, że wymienione nowotwory dotyczą szerokiej populacji pacjentów oraz przedstawione koszty społeczne nie obejmują straty PKB wynikającej m.in. z konieczności całkowitej rezygnacji z pracy, rehabilitacji czy też rent.

Chcesz wiedzieć jakie są koszty innych chorób? Sprawdź na pharmcalculators.com.