„Niecovidowe” efekty covid-19: liczba i wartość hospitalizacji przed i w trakcie pandemii

W celu zobrazowania zmian wynikłych z powodu pandemii COVID-19 oraz jej wpływu na świadczenia zdrowotne, przedstawiamy Państwu zestawienie liczby i wartości hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Dane pochodzą z raportów Narodowego Funduszu Zdrowia.

SUMARYCZNA WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI (OD STYCZNIA 2019 DO KWIETNIA 2021)

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2021  (dane dostępne do kwietnia 2021).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższy poziom, tj. rozliczono 226 715 hospitalizacji, których wartość wyniosła 1 192 040 314 PLN. Od maja 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać, jednak nie osiągnęły poziomu sprzed pandemii COVID-19.

LICZBA I WARTOŚĆ HOSPITALIZACJI PRZED I W TRAKCIE PANDEMII COVID-19: (III.2019 – II.2020 VS III.2020 – II.2021)

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia liczby oraz wartości hospitalizacji dla analogicznych okresów sprzed i w trakcie pandemii COVID-19.

W okresie pandemii COVID-19 w obydwu przypadkach wartości spadły. Liczba hospitalizacji rozliczona w okresie od marca 2020 do lutego 2021 roku spadła o ok. 34% w porównaniu do okresu sprzed pandemii (4 mln vs 7 mln w okresie od marca 2019 do lutego 2020). Natomiast wartość hospitalizacji spadła o ok. 26 % (22,1 mld PLN vs 29,8 mld PLN w okresie przed pandemią).

„Niecovidowe” efekty COVID-19: liczba i wartość hospitalizacji (2019 vs 2020)

W związku z opublikowaniem przez NFZ danych (do grudnia 2020 r włącznie) dot. hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), postanowiliśmy porównać te informacje z 2019 rokiem, w celu zobrazowania zmian wynikłych głównie z powodu epidemii COVID-19 i jej wpływu na świadczenia zdrowotne, porównując dane całoroczne.

WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający liczbę oraz wartość hospitalizacji rozliczonych w ramach JGP w latach 2019-2020, w podziale na miesiące.

Porównując lata 2019 i 2020 można widać różnicę w hospitalizacjach. Od marca 2020 roku zaczęła spadać wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 226 715 hospitalizacji, których wartość wyniosła 1 192 040 314 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 481 507 hospitalizacji o wartości 2 195 451 798 PLN. Kolejny duży spadek liczby hospitalizacji odnotowano w listopadzie (rozliczono 304 620 hospitalizacji), natomiast w grudniu 2020 zanotowano niewielki wzrost o ok. 44 tys. hospitalizacji.

 PORÓWNANIE SUMARYCZNEJ LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI: 2019 vs 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia liczby hospitalizacji oraz wartości sumarycznie dla 2019 i 2020 roku.

W 2020 roku zanotowano spadek zarówno w liczbie, jak i wartości hospitalizacji rozlicznych w ramach JGP w Polsce. Porównując rok 2020 z 2019, wystąpił 30% spadek w licznie rozliczonych hospitalizacji (5 mln vs 7 mln) oraz 22% spadek w ich wartości (23,3 mln PLN vs 29,8 mln PLN).

 

Źródło danych: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/zdrowe-dane

„Niecovidowe” efekty COVID-19: kontrakty NFZ na programy lekowe (marzec 2021)

Przedstawiamy dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wysokości kontraktów na wszystkie programy lekowe z marca 2021.

Aby zaprezentować szerszy obraz sytuacji zestawiliśmy je z wartościami kontraktów z marca z poprzednich 2 lat oraz mając na uwadze wzrosty kontraktów pod koniec roku, uwzględniliśmy również dane z listopada 2019 i 2020 roku.

 Sumaryczna kwota kontraktów NFZ na programy lekowe

W marcu 2021 całkowita wartość kontaktów NFZ na programy lekowe wyniosła 2,5 mld PLN. Jest to kwota niższa niż w analogicznych okresach poprzednich lat. W marcu 2019 wyniosła 3,3 mld PLN, a w marcu 2020 – 4 mld PLN. W zestawieniu z marcem 2020 jest to spadek o 38%.

Kontrakty NFZ na wszystkie programy lekowe w podziale na województwa

Pod względem wysokości kontraktów NFZ na wszystkie programy lekowe dla województw, najwyższy kontrakt w marcu 2011 otrzymali świadczeniodawcy z województwa mazowieckiego – 481 mln PLN, w drugiej kolejności jest śląskie, potem kolejno wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie.

 

W większości województw wartości kontaktów spadły średnio o 44% a jedynie w województwie mazowieckim odnotowano wzrost o 10%. Szczegóły poniżej:

 

Województwa o najwyższych kontraktach na programy lekowe

Bardziej szczegółowo prezentujemy zmiany w wysokościach kontraktów dla 5 województw, w których odnotowano najwyższe kontrakty na programy lekowe. Przyglądając się zmianom w wysokościach kontraktów, województwo mazowieckie (z najwyższym kontraktem), wyróżnia się na tle pozostałych, nie tylko wspomnianym wzrostem w marcu 2021 (w porównaniu do marca 2020) ale także, bardzo dużymi wzrostami wartości kontraktów pod koniec roku.

 

Chcesz wiedzieć więcej?, np. jaka jest wysokość kontraktu na interesujący się program lekowy lub jaki kontrakt na program mają poszczególne placówki?

Skontaktuj się z nami lub zajrzyj na pharmcalculators.com

Źródło danych: dane publikowane przez NFZ: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

Najdroższe leki w programach lekowych (pod względem wartości refundacji)

Szanowni Państwo, prezentujemy tym razem TOP-20 produktów leczniczych, refundowanych w ramach programów lekowych, pod względem wartości refundacji (dane za pierwsze półrocze 2020 roku).

Sumaryczna kwota refundacji TOP-20 produktów wyniosła ponad 832 mln PLN, co stanowi 46% całkowitej kwoty refundacji przeznaczonej na wszystkie leki w programach lekowych, wynoszącej blisko 1,8 mld PLN. Produkty te stanowią 4% wszystkich produktów w programach lekowych (łącznie dostępnych jest 479 preparatów).

W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku, najwyższa kwota refundacji (prawie 123 mln PLN) przypada na lek Spinraza, który stosowany jest  w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Większość leków w pierwszej 20-stce jest stosowanych w chorobach nowotworowych: Perjeta, Opdivo, Keytruda, MabThera, Avastin, Tasigna, Tecentriq, Erbitux, Tafinlar, ale są tu również leki stosowane w innych schorzeniach, m.in w stwardnieniu rozsianym (Tecfidera i Betaferon), WZWC, GIST czy AMD.

Szczegóły poniżej:

B.3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
B.4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
B.9.  Leczenie raka piersi
B.10. Leczenie raka nerki
B.12. Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
B.14. Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego (SM)
B.31. Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym
B.50. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
B.52. Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
B.54. Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
B.56. Leczenie odpornego na kastrację raka gruczołu krokowego
B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
B.72. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
B.75. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
B.95. Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS)
B.96. Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
B.100. Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
B.102. Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Więcej o refundacji znajdziecie na pharmcalculators.com

Źródło danych: NFZ

 

Efekty COVID-19: zwolnienia lekarskie z powodu koronawirusa oraz grypy

W pierwszym kwartale 2020 roku wśród danych ZUS dot. absencji chorobowej pojawiła się nowa jednostka chorobowa: COVID-19 o kodzie U07 (wg ICD-10). W tym wpisie przedstawimy Państwu dane za 2020 rok dot. zwolnień lekarskich z powodu COVID-19 oraz pokażemy, jak wyglądała sytuacja zwolnień z powodu grypy (J11) w tym okresie i zestawimy ją z 2019 rokiem.

COVID-19 oraz grypa (J11) w rankingu jednostek chorobowych pod względem liczby dni absencji w pracy

Zgodnie ze świeżo opublikowanymi danymi ZUS, w IV kwartale 2020 roku pod względem liczby dni absencji chorobowej (dni na zwolnieniu lekarskim) COVID-19 znajdował się na 3 miejscu (na 1871 jednostek chorobowych).

­Biorąc pod uwagę cały 2020, to pod względem liczby dni absencji chorobowej COVID-19 znalazł się na 10 miejscu. Zaraportowano ponad 4,8 mln dni na zwolnieniu lekarskim, wydając prawie 618 tysięcy zaświadczeń lekarskich. Absencja w pracy z powodu koronawirusa w 2020 roku wiązała się ze stratą PKB liczącą prawie 2 mld PLN.

Natomiast grypa (wywołana niezidentyfikowanym wirusem – kod J11) znalazła się w 2020 roku na 61 miejscu w rankingu z liczbą dni na zwolnieniu lekarskim wynoszącą ok. 627 tysięcy, wydając prawie 99 tysięcy zaświadczeń lekarskich. Absencja w pracy z powodu grypy (J11) wiązała się też ze stratą PKB wynoszącą blisko 247 mln PLN. W 2019 roku grypa zajęła natomiast 59 miejsce wśród innych jednostek chorobowych, z liczbą dni na zwolnieniu lekarskim wynoszącą ponad 641 tysięcy, co wiązało się ze stratą PKB rzędu 252 mln PLN.

Liczba dni absencji chorobowej z powodu COVID-19 oraz z powodu grypy (J11) w 2020 roku

W marcu został zdiagnozowany pierwszy Polak na COVID-19. Z tego powodu, w pierwszym kwartale 2020 zaraportowano tylko ponad 4 tysiące dni zwolnień spowodowanych tym wirusem. W kolejnych kwartałach wartości te znacząco wzrastały. W trzecim kwartale liczba dni absencji z powodu COVID-19 wyniosła prawie 338 tysięcy, a w czwartym kwartale już ponad 4 miliony.

Przyglądając się grypie (wywołanej niezidentyfikowanym wirusem – kod J11) zauważamy najwyższą wartość liczby dni zwolnienia w pierwszym kwartale 2020 r. (ponad 456 tysięcy), w 2 i 3 kwartale odnotowano spadek a potem wzrost w 4 kwartale do ponad 140 tysięcy. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż grypa wykazuje sezonowość ze swoim szczytem zachorowań właśnie w pierwszym kwartale danego roku.

Średnia długość zwolnienia lekarskiego z powodu COVID-19 na przestrzeni 2020 roku ulegała skracaniu. W pierwszym kwartale 2020 średnio wynosiła ona 14 dni a w ostatnim kwartale 2020 roku już tylko 8 dni. W przypadku grypy, aż tak dużej zmienności nie zauważono. Interesujące są także różnice w liczbie wydanych zaświadczeń lekarskich pomiędzy grypą a COVID-19, które są bardzo wyraźne w ostatnim kwartale zeszłego roku. Szczegóły poniżej:

Liczba dni absencji chorobowej z powodu z powodu grypy (J11) 2019 vs 2020

Porównując lata 2019 i 2020 pod względem liczby dni zwolnień lekarskich z powodu grypy zauważamy lekki spadek dni absencji chorobowej z powodu grypy w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, a następnie wzrost liczby dni absencji chorobowej o 100% w 4 kwartale 2020 roku, w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku (z 71 tyś do ponad 140 tyś). Szczegóły poniżej:

Liczba wydanych zaświadczeń lekarskich z powodu COVID-19 oraz grypy (2019 vs 2020)

Sprawdzono także, czy pojawienie się COVID-19 spowodowało zmniejszenie się liczby chorych – a co za tym idzie, także liczby zwolnień lekarskich – na grypę. W tym celu zsumowano dane dla grypy i COVID-19 w 2020 roku i porównano je z danymi dla grypy w 2019 roku.

W 2020 roku rzeczywiście liczba dni na zwolnieniu lekarskim z powodu grypy spadła, ale tyko o ok. 2,3%. Natomiast wydanych zwolnień z powodu grypy spadła o  niecałe 11%. Sumaryczna liczba wydanych zwolnień lekarskich z powodu COVID-19 oraz grypy wyniosła ponad 717 tysięcy i była związana z prawie 5,5 mln dniami absencji chorobowej z powodu tych jednostek. W przypadku liczby dni absencji chorobowej z powodu grypy, to w 2019 roku wyniosła ona 641 tysięcy a w 2020 roku 627 tysięcy.

Chcesz wiedzieć jakie są koszty społeczne dla wybranych jednostek chorobowych? Interesuje Cię np. czerniak, rak piersi albo choroba Parkinsona?

Sprawdź na www.pharmcalculators.com.

Prezentowane koszty społeczne oparte są na danych ZUS i pokazują stratę PKB z powodu absenteizmu.

„Niecovidowe” efekty COVID-19: zdrowie psychiczne Polaków 2020 vs 2019

Choroby (wg ICD-10) generujące najwięcej zwolnień lekarskich 2020 vs 2019

Spośród jednostek chorobowych (wg ICD-10) powodujących najwyższe straty PKB w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, wynikające ze zwolnień lekarskich, prym po raz kolejny wiedzie „ciąża” (strata PKB – 11 mld zł i 28 mln dni absencji w pracy).

W TOP-10 najbardziej kosztownych społecznie chorób znalazły się tak jak w poprzednim roku choroby związane z kręgosłupem, ostre zakażenia górnych dróg oddechowych, przeziębienia oraz choroby związane ze zdrowiem psychicznym. Pomimo, iż sam rozkład jest nieco podobny do poprzedniego roku, zwraca uwagę fakt, że do pierwszej dziesiątki w tym roku trafiła nowa jednostka chorobowa – inne zaburzenia lękowe (F41), a pozostałe jednostki dotyczące stanów psychicznych: reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) oraz epizod depresyjny (F32) związane były ze znaczącym wzrostem zwolnień lekarskich z ich powodu, a co za tym idzie ze wzrostem straty PKB z tego tytułu. Szczegóły prezentują tabele poniżej.

TOP-10 najbardziej kosztownych społecznie chorób Q1-Q3 2020 r.

TOP-10 najbardziej kosztownych społecznie chorób Q1-Q3 2019 r.

Gdybyśmy zsumowali liczbę dni zwolnienia lekarskiego dla trzech chorób dot. zdrowia psychicznego (z pierwszej dziesiątki w 2020), czyli:

 • F43 – Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • F32 Epizod depresyjny
 • F41 Inne zaburzenia lękowe

to okazuje się, że grupa ta jest na drugim miejscu zaraz, po „ciąży” z liczbą dni absencji chorobowej wynoszącą ponad 15 mln i stratą PKB bliską 6 mld PLN.

TOP-5 najbardziej kosztownych społecznie chorób Q1-Q3 2020 r. (jednostki: F43, F32 i F41)

Niepokojące jest to, że sumaryczna liczba dni na zwolnieniu lekarskim z powodu tych trzech jednostek chorobowych jest o 51% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Choroby psychiczne (F43, F32, F41) 2019 vs. 2020 – liczba dni absencji chorobowej oraz strata PKB

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku liczba dni absencji chorobowej (dla jednostek chorobowych F32, F41 i F43) wyniosła dokładnie 9 942 873 a strata PKB z powodu tych chorób 3 913 646 290 PLN. W analogicznym okresie 2020 roku odnotowano 15 049 279 dni zwolnień lekarskich a strata PKB z tego powodu wyniosła już 5 923 595 215 PLN.

Chcesz wiedzieć jakie są koszty społeczne dla wybranych jednostek chorobowych? Interesuje Cię np. COVID-19, czerniak, rak piersi albo choroba Parkinsona?

Sprawdź na www.pharmcalculators.com.

Prezentowane koszty społeczne oparte są na danych ZUS i pokazują stratę PKB z powodu absenteizmu.

„Niecovidowe” efekty COVID-19 w Neurologii: Choroba Parkinsona

Tym razem skupimy się na hospitalizacjach rozliczonych przez wybrane JGP dot. choroby Parkinsona:

 • A03 wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/stymulatora nerwu błędnego *
 • A04 wszczepienie/wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu *
 • A35C choroby zwyrodnieniowe OUN
 • A35D choroby zwyrodnieniowe OUN>3 dni

 WSZCZEPIENIE/WYMIANA STYMULATORA (A03 + A04): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VIII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji dla kodów A03 i A04, w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do sierpnia 2020 r.).

W kwietniu 2020 znacząco spadła liczba i wartość hospitalizacji – obydwa te parametry osiągnęły niższe wartości, tj. rozliczono 29 hospitalizacji o wartości 1 203 138 PLN. W maju wartości lekko wzrosły, a w czerwcu osiągnęły najwyższe wartości w analizowanym okresie (rozliczono 122 hospitalizacje o wartości 5 057 641 PLN). Niestety od lipca liczba i wartość hospitalizacji ponownie zaczęły spadać.

CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN (A35C + A35D): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VIII 2020

Przedstawiamy także sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji dla kodów A35C i A35D, dot. hospitalizacji z powodu chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, w podziale na miesiące, za lata 2019-2020.

Tu również znacząco spadła liczba i wartość hospitalizacji w kwietniu 2020 – liczba hospitalizacji osiągnęła najniższą wartość, tj. rozliczono 99 hospitalizacji (o wartości 855 121 PLN). W maju liczba hospitalizacji wzrosła do 205, ale wartość hospitalizacji spadła do najniższej wartości tj.  814 112 PLN. Od sierpnia odnotowujemy ponowie spadek liczby i wartości hospitalizacji dla kodów A35C i A35D.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VIII 2019 VS I-VIII 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów A03 i A04 oraz dla A35C i A35D, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

Porównując analogiczne okresy, w przypadku kodów A03 i A04 liczba hospitalizacji spadła w obydwu przypadkach: dla A03 o 26% (274 w 2019 r. vs 202 w 2020 r.) a dla A04 o 12% (493 w 2019 r. vs. 434 w 2020 r.).

W przypadku kodów A35C i A35D, porównując analogiczne okresy, spadki liczby hospitalizacji są bardziej widoczne. Liczba hospitalizacji z powodu A35C spadła o 43% (3 535 w 2019 r. vs 2 013 w 2020 r.), a z powodu A35D o 35% (1 682 w 2 019 r. vs 1 097 w 2020 r.).

 LICZBA HOSPITALIZACJI ODRĘBNIE DLA KODÓW A03, A04, A35C I A35D

Zestawienie liczby hospitalizacji odrębnie dla kodów A03, A04, A35C i A35D w badanym okresie przedstawia poniższy wykres.

W kwietniu 2020 r. odnotowano spadki liczby hospitalizacji dla wszystkich analizowanych kodów. Jednak największe zmniejszenie liczby hospitalizacji zaobserwowano dla pacjentów z powodu chorób zwyrodnieniowych OUN (A35C i A35D).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

 

„Niecovidowe” efekty COVID-19 w onkologii: rak piersi

Nadszedł czas na onkologię – przedstawiamy Państwu informacje dot. hospitalizacji rozliczonych przez wybrane JGP dot. chirurgii raka piersi:

 • J01 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją *
 • J02 Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi *
 • J03F Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż. *
 • J03E Duże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż. *
 • J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi *

Zgodnie z raportem AOTMiT z 16 marca 2020 r, dokonano podziału dotychczasowych grup J01 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją oraz J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi, w zależności od zastosowanej podczas zabiegu metody – proteza/ekspander vs tkanka własna. W wyniku ww. zmian utworzono grupy:

 • J01G Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem tkanki własnej
 • J01H Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem protezy/ ekspandera
 • J04G Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem tkanki własnej
 • J04H Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem protezy/ekspandera

Nowe grupy są raportowane dopiero od lipca 2020, dlatego też w ramiach niniejszej analizy podajemy wyniki zsumowane dla J01G i J01H jako J01, a dla J04G i J04H jako J04. W zestawieniach zbiorczych także dla grupy J03 pokazano dane zbiorcze – J03F + J03E.

Dodatkowo na początku grudnia NFZ opublikował dane z sierpnia 2020, więc i ten miesiąc obejmuje nasze zestawienie.

CHIRURGIA RAKA PIERSI (J01-J04): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VIII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów J01-J04, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do sierpnia 2020).

W kwietniu 2020 delikatnie spadła liczba i wartość hospitalizacji. W maju wartości utrzymały się na podobnym poziomie, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły niższe wartości, tj. rozliczono 1 637 hospitalizacji o wartości 12 785 484 PLN. W lipcu 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać – rozliczono 1 727 hospitalizacji o wartości 13 649 228 PLN. Po poprawie w lipcu 2020, w sierpniu ponownie odnotowano spadek liczby i wartości hospitalizacji do najniższej wartości w analizowanym okresie, tj. 1 545 hospitalizacji o wartości 12 117 386 PLN.

Zestawienie liczby hospitalizacji odrębnie dla kodów J01, J02, J04 oraz J03 (E+F) w badanym okresie przedstawia poniższy wykres.

Analizując liczbę hospitalizacji odrębnie dla kodów J01, J02, J04 oraz J03 (E+F) widać, spadek od kwietnia 2020 w liczbie hospitalizacji dla J02 (z dalszą tendencją spadkową) oraz stosunkowo duży spadek dla kodu J04 w kwietniu, ale liczba hospitalizacji dla tego kodu od maja zaczęła wzrastać. Najbardziej „odporna na COVID” wydaje się być grupa J01 (radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją) gdzie nie odnotowano spadków.

Przeanalizowaliśmy również odrębnie liczbę hospitalizacji dla kodów J03E i J03F. Szczegóły poniżej.

Interesujące jest to, że liczba hospitalizacji dot. zabiegów w obrębie piersi u osób powyżej 65 roku (J03E) spadła stosunkowo niewiele. Przyglądając się liczbie hospitalizacji dot. dużych zabiegów w obrębie piersi u osób młodszych (J03F) widzimy znaczący spadek liczby hospitalizacji i pomimo tendencji wzrostowej od maja 2020, nadal liczba hospitalizacji jest tu na niskim poziomie.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VIII 2019 VS I-VIII 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów od J01 do J04, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

Co ciekawe, w porównaniu do wcześniejszych analiz z cyklu „Niecovidowe” efekty COVID-19, nie dla wszystkich analizowanych grup JGP liczba hospitalizacji się zmniejszyła. Porównując analogiczne okresy, w przypadku kodów J01 oraz J03E liczba hospitalizacji wzrosła: dla J01 o 12% (1 332 w 2019 r. vs 1 495 w 2020 r.) a dla J03E o 1% (826 w 2019 r. vs. 837 w 2020 r.). Dla pozostałych kodów liczba hospitalizacji spadła w 2020 roku: o 15% dla J02, o 40% dla J03F oraz o 24% dla J04.

 

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

„Niecovidowe” efekty COVID-19: Endoprotezoplastyka biodra – hospitalizacje

Tym razem skupimy się na hospitalizacjach rozliczonych przez wybrane grupy JGP dot. endoprotezoplastyki biodra:

 • H13 – Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra,
 • H14 – Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,

ENDOPROTEZOPLASTYKA BIODRA (H13+H14): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów H13 i H14, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 925 hospitalizacji (z czego 626 rozliczono dla kodu H13 a 299 dla H14). W kwietniu 2020 sumaryczna wartość hospitalizacji dla kodów H13 i H14 wyniosła 13 785 282 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 4 510 hospitalizacji o wartości 70 528 091 PLN. Liczby hospitalizacji w lipcu były zbliżone, do tych sprzed pandemii COVID-19 tj. do wartości z lutego 2020.

Zestawienie liczby hospitalizacji odrębnie dla kodów H13 i H14 w badanym okresie przedstawia poniższy wykres.

Analizując liczbę hospitalizacji odrębnie dla kodów H13 i H14 widać, zdecydowany spadek w liczbie hospitalizacji w kwietniu 2020 dla hospitalizacji rozliczonych kodem H14. W kwietniu liczba hospitalizacji spadła nawet poniżej poziomu dla JGP H13, którego standardowo rozlicza się mniej.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VII 2019 VS I-VII 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów H13 i H14, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

W 2020 roku liczba hospitalizacji dla obu analizowanych grup JGP zmniejszyła się. W przypadku kodu H13, liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku spadła o ok. 23% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (8 574 vs 11 206 w 2019). Natomiast w przypadku H14 spadek ten wyniósł ok. 20% (15 036 vs 18 806 w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

„Niecovidowe” efekty COVID-19: Leczenie zaćmy – liczba i wartość hospitalizacji

W związku z opublikowaniem przez NFZ najnowszych raportów dot. hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu JGP, porównujemy informacje z 2019 rokiem, w celu zobrazowania zmian wynikłych głównie z powodu epidemii COVID-19 i jej wpływu na świadczenia zdrowotne. Tym razem skupimy się na wybranych grupach JGP dot. leczenia zaćmy:

 • B18G Usunięcie zaćmy – kategoria I * (poniżej 18 r ż)
 • B19G Usunięcie zaćmy – kategoria II *

USUNIĘCIE ZAĆMY (B18G+B19G): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów B18G i B19G, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 1 397 hospitalizacji (w sumie dla kodów B19G i B18G), a ich wartość wyniosła 2 695 922 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 23 431 hospitalizacji o wartości 44 889 612 PLN. Pomimo wzrostu wartości z lipca 2020 nadal są niższe niż najniższe wartości z 2019 roku.

USUNIĘCIE ZAĆMY (B18G+B19G): PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH (I-VII 2019 R. VS I-VII 2020 R.)

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów B18G i B19G, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

2020 roku w obydwu przypadkach wartości spadły. W przypadku kodu B18G Usunięcie zaćmy – kategoria I * (poniżej 18 r ż), liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku spadła o ok. 19% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (4 989 vs 6 159 w 2019). Natomiast w przypadku B.19G wartość hospitalizacji spadła o ok. 37% (196 tys. vs 124 tys. w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/