Wróć na stronę główną

Nowe Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące programów lekowych

 

Na stronie internetowej NFZ pojawiło się Zarządzenie Nr 25/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 21 marca 2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmianie ulegają między innymi:

1) w § 6 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. W przypadkach, w których wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia wprowadzają możliwość realizacji świadczeń na:
1) całodobowym oddziale szpitalnym oraz w poradni specjalistycznej albo
2) całodobowym oddziale szpitalnym i na oddziale leczenia jednego dnia, albo
3) całodobowym oddziale szpitalnym i na oddziale leczenia jednego dnia oraz w poradni specjalistycznej
– czas pracy personelu ustalany i weryfikowany jest łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.
7. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń w:
1) poradni specjalistycznej albo
2) oddziale leczenia jednego dnia, albo
3) poradni specjalistycznej i oddziale leczenia jednego dnia
– wymóg dotyczący czasu pracy personelu uważa się za spełniony, jeżeli godziny pracy personelu są dostosowane do harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń lub został spełniony warunek dotyczący minimalnego czasu pracy personelu określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.”;

Źródło: Centrala NFZ

Pełna treść Zarządzenia:

http://www.nfz.gov.pl/