Wróć na stronę główną

Od lipca nowe zarządzenie w sprawie chemioterapii

Od 1 lipca zaczyna obowiązywać nowe Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Jak podaje w uzasadnieniu NFZ, zmiany dotyczą dostosowania przepisów zarządzenia do obowiązujących obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych oraz uporządkowania struktury zarządzenia, zmiany i ujednolicenia struktury załączników do zarządzenia. Wprowadza się również przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy zweryfikują spełnienie przez świadczeniodawców warunków określonych w zarządzeniu oraz w przepisach prawa ogólnie obowiązującego. Ponadto ograniczono ilość przekazywanych informacji związanych z lekami z importu docelowego jedynie do kopii faktur.

Do ważnych zmian należy również wprowadzenie przepisów § 25. mówiącego, że:

1. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń polegających na podaniu lub wydaniu leku zawierającego substancję czynną:

  • anagrelid lub
  • kapecytabina, lub
  • bendamustyna

– wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych związanych z podaniem lub wydaniem leków zawierających ww. substancje czynne w danym dniu u danego pacjenta korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1.

  1. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy koszt rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w ust. 1, u danego świadczeniodawcy w danym dniu u danego pacjenta jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia 1 miligrama tych substancji czynnych w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl